Polecenie zapłaty

Opis

Polecenie Zapłaty - to najwygodniejszy i bezgotówkowy sposób płacenia rachunków telefonicznych. Plus co miesiąc przesyła do Twojego banku informację o kwocie należności, a bank reguluje ją w terminie płatności podanym na fakturze. O uruchomieniu usługi poinformujemy Cię na pierwszej stronie faktury za usługi telekomunikacyjne komunikatem "Kwotę X pobierzemy poleceniem zapłaty. Dziękujemy za korzystanie z polecenia zapłaty."

Jak aktywować
 • Wypełnij i wyślij druk ?

Jeśli opłacasz rachunek ze swojego konta:

Jeśli opłacasz rachunek za prąd ze swojego konta:

Jeśli nie opłacasz rachunku ze swojego konta:

Formularze Zgód / Wycofania zgód można uzyskać w następujący sposób:
U Autoryzowanego Przedstawiciela Handlowego lub w Salonie Firmowym Plusa Znajdź salon
Dział Obsługi Klienta pod nr telefonu 601 102 601 ?
Dział Windykacji Należności pod nr telefonu 601 102 607 ?
Przez Plus Online Zaloguj się

O aktywacji Polecenia zapłaty poinformujemy Cię na pierwszej stronie FV: "Kwotę X pobierzemy Poleceniem zapłaty. Dziękujemy za korzystanie z Polecenia zapłaty".

Pytania i odpowiedzi
 • Co to jest polecenie zapłaty?

  Polecenie zapłaty to usługa bankowa (z ang. Direct Debit) polegająca na obciążeniu określoną kwotą rachunku bankowego płatnika na skutek transakcji płatniczej zainicjowanej przez Polkomtel Sp. z o.o., dokonywanej na podstawie zgody, której płatnik udzielił Polkomtel Sp. z o.o. lub swojemu bankowi.

  Stroną aktywną przy poleceniu zapłaty jest Polkomtel Sp. z o.o., jest to więc forma odwrotna do polecenia przelewu.

 • Czym różni się polecenie zapłaty od zlecenia stałego?
  1. Polecenie zapłaty jest transakcją inicjowaną przez Polkomtel Sp. z o.o., a zlecenie stałe to przelew wykonywany przez bank.
  2. Przy korzystaniu ze zlecenia stałego istnieje ryzyko opóźnienia wykonania przelewu. Natomiast po uruchomieniu polecenia zapłaty, Polkomtel Sp. z o.o. realizuje transakcję w dniu terminu płatności.
  3. W przypadku wykonywania zlecenia stałego, istnieje dodatkowo ryzyko popełnienia błędu podczas ręcznego wprowadzania danych dotyczących płatności. Polecenie zapłaty pozwala wyeliminować ten problem, gdyż bank płatnika nie ingeruje w dane transakcji przekazane przez Polkomtel Sp. z o.o.
 • Czy każdy bank akceptuje polecenie zapłaty?

  Z polecenia zapłaty można korzystać w sytuacji, gdy rachunki bankowe Polkomtel Sp. z o.o. i płatnika prowadzone są przez banki, które przystąpiły do Porozumienia międzybankowego w sprawie stosowania polecenia zapłaty.

  Zobacz listę banków realizujących polecenie zapłaty

 • Dostałem od Państwa ulotkę dotyczącą polecenia zapłaty. W jaki sposób mogę je uruchomić?

  Wypełniony i podpisany formularz Zgoda na obciążanie rachunku płatnik przesyła na adres:

  POLKOMTEL SP Z O.O.
  ul. Konstruktorska 4
  02-673 Warszawa
  Polkomtel Sp. z o.o. – Polecenie zapłaty

  Formularz może być również pozostawiony w banku płatnika.

  Jeżeli płatnik posiada rachunek w BPH S.A.; Citi Handlowym S.A.; Deutsche Bank PBC S.A.;ING Banku Śląskim S.A.; mBanku; PEKAO S.A.; może aktywować polecenie zapłaty w serwisie transakcyjnym lub przez infolinię banku.

  eZgoda

 • Skąd będę wiedział, czy rachunek zostanie zapłacony poleceniem zapłaty?

  Na pierwszej stronie faktury za usługi telekomunikacyjne będzie wydrukowany komunikat: "Kwotę X pobierzemy poleceniem zapłaty. Dziękujemy za korzystanie z polecenia zapłaty."

 • Mam zlecenie stałe w moim banku. Czy polecenie zapłaty daje mi również jakieś korzyści?

  Tak.

  1. Kwota należności wynikająca z faktury telekomunikacyjnej pobrana z rachunku bankowego płatnika jeszcze tego samego dnia wpływa na rachunek bankowy Polkomtel Sp. z o.o.
  2. Korzystając z polecenia zapłaty, płatnik może w ciągu 56 dni kalendarzowych dla osób fizycznych i 5 dni roboczych dla firm złożyć dyspozycję zwrotu zrealizowanej transakcji. W takim przypadku bank Polkomtel Sp. z o.o. ma obowiązek zwrócić pobraną wcześniej kwotę wraz z należnymi odsetkami.
  3. Płatnik ma możliwość odwołania jeszcze niezrealizowanej transakcji polecenia zapłaty. Wystarczy, że złoży odpowiednie zlecenie w swoim banku.
  4. Abonent otrzymuje fakturę na adres korespondencyjny lub jeżeli korzysta z faktury elektronicznej ma jej podgląd w Plus online , a w przypadku Zielonej Faktury również w e-mailu.
 • Gdzie dostanę formularz Zgoda na obciążanie rachunku?

  Druk Zgoda na obciążanie rachunku dostępny jest na stronie www.plus.pl, w salonach Plusa lub u autoryzowanych przedstawicieli sprzedaży.

  Jeżeli posiadasz konto w Plus online możesz go samodzielnie wypełnić i wydrukować (Płatności -> Narzędzia i usługi dla płatności), a następnie przesłać na adres:

  POLKOMTEL SP Z O.O.
  ul. Konstruktorska 4
  02-673 Warszawa
  Polkomtel Sp. z o.o. – Polecenie zapłaty

  Możesz również telefonicznie zgłosić prośbę o wysłanie druku pod numerem 601 102 601 ? lub 601 102 607 ?.

 • Nie mam wystarczającej ilości środków na rachunku, ale mam umowę o tzw. "saldo debetowe", czy polecenie zapłaty zostanie zrealizowane?

  Tak, jeżeli kwota salda debetowego wystarczy do realizacji transakcji.

 • Czy Polecenie zapłaty może być zrealizowane częściowo, gdy np. nie ma wystarczające ilości środków na rachunku?

  Nie ma takiej możliwości, gdyż polecenie zapłaty jest przesyłane w formie elektronicznej. Bank nie może dokonać zmiany danych zawartych w transakcji. Oznacza to, iż transakcja jest realizowana w całości albo w ogóle.

 • Jak wypełnić papierowy formularz Zgoda na obciążanie rachunku?

  Formularz powinien być wypełniony czytelnie, najlepiej drukowanymi literami.

  1. Gdy płatnikiem jest Abonent, w polu Nazwa i dokładny adres płatnika należy:
   1. w przypadku osoby fizycznej wpisać imię i nazwisko i adres zameldowania (nazwa ulicy, nr domu, nr lokalu; kod pocztowy oraz miasto),
   2. w przypadku podmiotów gospodarczych wpisać pełną nazwę Firmy i adres prowadzonej działalności gospodarczej (j.w.).
  2. Gdy płatnikiem jest osoba trzecia, na druku dla Płatnika, w polu Nazwa i adres Abonenta należy wpisać dane Abonenta (imię i nazwisko/nazwa Firmy i adres), natomiast w polu Nazwa i adres płatnika dane płatnika (imię i nazwisko/nazwa Firmy i adres), zgodnie z danymi podanymi w jego banku.
  3. W polu Numer rachunku bankowego należy wpisać numer rachunku bankowego, z którego mają być realizowane płatności. Numer konta bankowego powinien składać się z 26 cyfr (po jednej cyfrze w każdej kratce, bez kresek).
  4. W polu Numer telefonu należy wpisać jeden z numerów telefonów znajdujących się na koncie Abonenta, dla którego ma być uruchomione polecenie zapłaty.
  5. Podpis posiadacza rachunku bankowego powinien być złożony na formularzu Zgody i być zgodny z podpisem złożonym na karcie wzorów w banku.
  6. W przypadku podmiotów gospodarczych należy pamiętać o przystawieniu pieczątki firmowej, jeśli Klient posłużył się pieczątką na karcie wzorów w banku.

  Ważne!
  Jeden formularz Zgoda na obciążanie rachunku dotyczy tylko jednego konta abonenckiego w sieci Plus. Oznacza to, że jeśli Abonent posiada więcej niż jedno konto i chce, aby wszystkie płatności były realizowane poleceniem zapłaty, powinien wypełnić na każde z posiadanych kont osobny druk Zgody.

 • Nie chcę się rozliczać za pomocą polecenia zapłaty. Czy mogę wycofać Zgodę na obciążanie rachunku?

  Płatnik może zrezygnować z polecenia zapłaty w dowolnym momencie. W tym celu jest zobowiązany do powiadomienia Polkomtel Sp. z o.o. o wycofaniu Zgody na obciążanie rachunku. Do tego celu został przygotowany specjalny druk Cofnięcie zgody na obciążanie rachunku, który po wypełnieniu i podpisaniu należy odesłać na adres:

  POLKOMTEL SP Z O.O.
  ul. Konstruktorska 4
  02-673 Warszawa
  Polkomtel Sp. z o.o. – Polecenie zapłaty

  lub pozostawić w banku płatnika.

  Płatnik może również powiadomić swój bank o wycofaniu Zgody. Bank płatnika poinformuje Polkomtel Sp. z o.o. o dyspozycji Klienta odpowiednim komunikatem zwrotnym przy próbie pobrania środków z rachunku bankowego.

  Jeżeli płatnik posiada rachunek w BPH S.A.; Citi Handlowym S.A.; Deutsche Bank PBC S.A.; ING Banku Śląskim S.A.; mBanku; PEKAO S.A.; polecenie zapłaty można dezaktywować w serwisie transakcyjnym lub przez infolinię banku.

 • Czy rozwiązanie Umowy z Polkomtel Sp. z o.o. jest jednoznaczne z wycofaniem Zgody na obciążanie rachunku dla polecenia zapłaty?

  Po zrealizowaniu za pośrednictwem polecenia zapłaty wszystkich należności wynikających z podpisanej Umowy Polkomtel Sp. z o.o. zaprzestaje świadczenia tej formy płatności wobec danego Abonenta/płatnika.

 • Otworzyłem rachunek w innym banku, czy mogę przenieść polecenie zapłaty z obecnego rachunku na nowy? Czy muszę o tym informować Polkomtel Sp. z o.o.?

  W przypadku, gdy płatnik chce zmienić bank, przy pomocy którego będzie się rozliczał poleceniem zapłaty z Polkomtel Sp. z o.o., musi odwołać dotychczasową Zgodę i udzielić nowej Zgody.

  Może to zrobić przesyłając wypełnione i podpisane druki Cofnięcie zgody na obciążanie rachunku dla starego rachunku bankowego i Zgoda na obciążanie rachunku dla nowego konta bankowego na adres:

  POLKOMTEL SP Z O.O.
  ul. Konstruktorska 4
  02-673 Warszawa
  Polkomtel Sp. z o.o. – Polecenie zapłaty

  lub pozostawić je w swoim banku.

  Jeżeli płatnik posiada rachunek w BPH S.A.; Citi Handlowym S.A.; Deutsche Bank PBC S.A.;ING Banku Śląskim S.A.; mBanku; PEKAO S.A. można odwołać polecenie zapłaty dla starego konta bankowego i ustanowić nowe polecenie zapłaty w serwisie transakcyjnym lub przez infolinię banku.

  W przypadku, gdy płatnik przenosi rachunek bankowy lub usługę płatniczą polecenia zapłaty do nowego banku, na życzenie płatnika nowy bank może powiadomić Polkomtel Sp. z o.o. o zmianie numeru rachunku do rozliczania polecenia zapłaty. Nowy bank płatnika powinien przekazać do Polkomtel Sp. z o.o. wypełniony dokument Aktualizacja zgody płatnika na obciążanie rachunku w związku z przeniesieniem rachunku dostępny w banku.

 • Jaką mam gwarancję, że będę mógł złożyć dyspozycję zwrotu płatności zrealizowanej poleceniem zapłaty?

  Gwarancją możliwości złożenia dyspozycji zwrotu transakcji zrealizowanej poleceniem zapłaty jest Ustawa o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. Określa ona termin w jakim czasie może być złożona przez płatnika dyspozycja zwrotu: w ciągu 56 dni kalendarzowych dla osób fizycznych i 5 dni roboczych dla firm.

 • W przypadku złożenia w moim banku dyspozycji zwrotu zrealizowanego polecenia zapłaty w jakim terminie pieniądze znajdą się na moim rachunku?

  Bank płatnika, po przyjęciu dyspozycji zwrotu zrealizowanego polecenia zapłaty, niezwłocznie a najpóźniej w następnym dniu roboczym uznaje rachunek płatnika kwotą zwracanego polecenia zapłaty, wskazując kwotę należnych płatnikowi odsetek.

 • Jeżeli nie otrzymam faktury np. z winy Poczty Polskiej, to czy mój rachunek zostanie obciążony kwotą wynikającą z tej faktury?

  Tak.

 • Czy za pośrednictwem polecenia zapłaty mogę uregulować fakturę korygującą?

  Nie. Abonent musi sam uregulować należność wynikająca z faktury korygującej.

 • Czy zaliczkę na poczet przyszłych rachunków można pobrać za pomocą polecenia zapłaty?

  Nie. Polecenie zapłaty dotyczy wyłącznie opłat za rachunek bieżący. Jeśli Abonent został poproszony o wpłatę zaliczki musi uregulować ją we własnym zakresie.

 • Co się stanie, jeżeli we wskazanym na fakturze terminie realizacji płatności, na koncie bankowym płatnika nie ma wystarczających środków pieniężnych?

  Płatnik zobowiązany jest zapewnić środki na koncie bankowym aby w terminie realizacji płatności przez polecenie zapłaty na jego rachunku znajdowała się niezbędna kwota do opłacenia rachunku.

  Jeżeli nastąpi odmowa realizacji polecenia zapłaty z powodu braku środków na koncie, Polkomtel Sp z o.o. podejmie ponowną próbę pobrania środków w terminie ok. 4 dni od pierwotnego terminu płatności a płatnik/Abonent otrzyma wiadomość SMS z nowym terminem realizacji polecenia zapłaty i z prośbą o zapewnienie środków na rachunku bankowym.

  Jeżeli płatnik/Abonent nie otrzyma wiadomości SMS zobowiązany jest do osobistego uregulowania zaległego rachunku.

 • Jakie są korzyści z regulowania płatności za pośrednictwem polecenia zapłaty?
  • wygoda (to Polkomtel Sp. z o.o. jest stroną aktywną i pilnuje terminów płatności, rola płatnika kończy się na jednorazowym złożeniu Zgody na obciążanie rachunku oraz zapewnianiu środków na rachunku bankowym).
  • oszczędność kosztów (uniknięcie karnych odsetek za nieterminowe spłaty zobowiązań, banki nie pobierają prowizji za polecenie zapłaty lub jest ona niższa od opłat pobieranych za przelew bankowy/przekaz pocztowy)
  • banki odbiorcy i płatnika oraz Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. gwarantują bezpieczeństwo pieniędzy
  • Klient ma możliwość złożenia w swoim banku dyspozycję zwrotu już zrealizowanej płatności (56 dni kalendarzowych dla osób fizycznych i 5 dni roboczych dla firm)
  • płatnik ma możliwość złożenia w swoim banku dyspozycji wstrzymania realizacji przyszłej transakcji
  • w każdej chwili płatnik może zrezygnować całkowicie z polecenia zapłaty.
 • Jakie warunki należy spełnić aby móc skorzystać z polecenia zapłaty?
  1. Płatnik musi posiadać rachunek w jednym z banków, które realizują polecenie zapłaty jako usługę bankową.
  2. Płatnik udzieli Polkomtel Sp. z o.o. zgody na obciążane swojego rachunku w drodze polecenia zapłaty z tytułu świadczonych usług.
 • Czy mogę korzystać z polecenia zapłaty do realizowania transakcji za granicą?

  Polecenie zapłaty jest transakcją przesyłaną przez polską Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. W związku z tym nie ma możliwość stosowania tej operacji do realizowania transakcji zagranicznych.

Lista banków