• Order

Zmiany w Cennikach świadczenia usług telekomunikacyjnych wprowadzana od dnia 15 czerwca 2017 r., polegająca na obniżeniu stawek za transmisję danych.


Polkomtel sp. z o.o. informuje, że z dniem 15 czerwca 2017 r., nastąpi zmiana cen usług transmisji danych polegająca na obniżeniu stawek za transmisję danych do 19 gr za 1 MB w taryfach, w których stawka przed 15 czerwca była wyższa. Szczegóły znajdują się na tutaj oraz tutaj

W przypadku braku akceptacji powyższej zmiany, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno zostać złożone do dnia 15 czerwca 2017 r. W przypadku skorzystania z tego prawa przed upływem czasu oznaczonego, na jaki umowa została zawarta, z uwagi na to, że przedmiotowa zmiana powoduje obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, w razie wypowiedzenia umowy Polkomtel sp. z o.o. będzie uprawniony do dochodzenia od Państwa kar umownych w wysokości i na zasadach wskazanych w Państwa umowie.