Zmiany w Cennikach usług telekomunikacyjnych od dnia 15 czerwca 2017 r., obniżka stawek w roamingu w Unii Europejskiej

Polkomtel sp. z o.o. informuje, że w związku ze zmianą rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 czerwca 2012 r. nr 531/2012 (Dz.U. UE L 172/10), zwanego dale „Rozporządzeniem", z dniem 15 czerwca 2017 r., nastąpi zmiana cen usług świadczonych Państwu przez Polkomtel sp. z o.o. w roamingu na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

  1. Zmianie ulegają wskazane w poniżej zamieszczonych cennikach ceny następujących usług w roamingu w obrębie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Lichtensteinu: wykonanie połączenia, odebranie połączenia, wysłanie SMS, wysłanie lub odebranie MMS, transmisja danych.
  2. W przypadku połączeń wychodzących, SMS oraz MMS realizowanych w roamingu w obrębie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Lichtensteinu ceny ulegają obniżeniu do poziomu cen jednostkowych za korzystanie z tych usług w kraju, wskazanych w poniżej zamieszczonych cennikach.
  3. W przypadku połączeń przychodzących w roamingu w obrębie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Lichtensteinu, cena ulega obniżeniu, do poziomu cen jednostkowych za korzystanie z tej usługi w kraju, wskazanych w poniżej zamieszczonych cennikach, w ramach przyznanego okresowego limitu (limit roamingowy), po przekroczeniu którego do ceny doliczana jest dopłata, określona na podstawie Rozporządzenia. Informacja o usługach objętych limitem roamingowym wynikającym ze stosowanej przez Polkomtel sp. z o.o. Polityki Uczciwego Korzystania znajduje się w poniżej zamieszczonych cennikach.
  4. W przypadku usługi transmisji danych, dla której w cenniku, nie została wskazana cena jednostkowa, na podstawie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/2286 z dnia 15 grudnia 2016 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy dotyczące stosowania polityki uczciwego korzystania i metod oceny zrównoważonego charakteru zniesienia dodatkowych opłat z tytułu detalicznych usług roamingu oraz dotyczące wniosku, jaki ma obowiązek złożyć dostawca usług roamingu na potrzeby tej oceny (Dz. U. UE L 344/46), określona została ilość danych przysługujących Abonentowi do wykorzystania w roamingu w obrębie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Lichtensteinu w danym okresie, po przekroczeniu której doliczana jest dopłata, określona na podstawie Rozporządzenia.

W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno zostać złożone do dnia 15 czerwca 2017 r. W przypadku skorzystania z tego prawa przed upływem czasu oznaczonego, na jaki umowa została zawarta, z uwagi na to, że przedmiotowa zmiana wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa i powoduje obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, w razie wypowiedzenia umowy Polkomtel sp. z o.o. będzie uprawniony do dochodzenia od Państwa kar umownych w wysokości i na zasadach wskazanych w Państwa umowie.

Nowe ceny podane są w dokumentach załączonych poniżej:

Cenniki Plus Na Kartę

Cenniki Plus MIX

Cenniki Plus Abonament

Cenniki Plus Internet

Cenniki Plus Internet na Kartę

Cenniki Plus Firma