Zmiana warunków świadczenia usług w roamingu na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu od 1 stycznia 2021 r. – obniżenie wysokości dodatkowej opłaty pobieranej w ramach Polityki Uczciwego Korzystania z roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie za połączenia odebrane.

Polkomtel sp. z o.o. informuje, że w wyniku Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2020/2082 z dnia 14 grudnia 2020 r. ustalającego średnią ważoną maksymalnych stawek za zakończenie połączenia w sieci ruchomej w Unii i uchylającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/2116, z dniem 1 stycznia 2021 r. nastąpi zmiana warunków świadczenia usług w roamingu na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Zmiana obejmuje obniżenie wysokości dodatkowej opłaty pobieranej w ramach Polityki Uczciwego Korzystania z roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie za połączenia odebrane z 0,44 zł do 0,42 zł brutto za 10 minut odebranych połączeń głosowych (dodatkowe opłaty rozliczane są za każdą sekundę połączenia odebranego).
W związku z powyższym zmianie ulegają:

  1. Cennik połączeń międzynarodowych i w roamingu międzynarodowym 3
  2. Cennik połączeń międzynarodowych i w roamingu międzynarodowym (mix) 3
  3. Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych taryfy PLUSH ABO II
  4. Regulamin Taryfa Europejska dla B2B IV
  5. Regulamin Promocji na połączenia w roamingu międzynarodowym dla Klientów B2B III
  6. Cennik taryf BIZNES PLUS III
  7. Cennik taryf IPLUS BIZNES II
  8. Cennik taryf PERFEKT

Zmiany zostały oznaczone kolorem w treści załączonych dokumentów.

Jednocześnie Polkomtel sp. z o.o. informuje, iż w wyniku zmiany przepisów prawa wynikającej ze wskazanego wyżej Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2020/2082 z dnia 14 grudnia 2020 r. ustalającego średnią ważoną maksymalnych stawek za zakończenie połączenia w sieci ruchomej w Unii i uchylającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/2116, komunikowana od 8 stycznia 2021 r. zmiana w „Cenniku połączeń międzynarodowych i w roamingu międzynarodowym (Na Kartę)” (pkt 5, tiret trzecie, lit. b) Komunikatu), polegająca na podwyższeniu dodatkowej opłaty pobieranej w ramach Polityki Uczciwego Korzystania z roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie za połączenia odebrane głosowe z 0,04 zł za minutę na 0,44 zł za 10 minut (rozliczane są za każdą sekundę połączenia odebranego) nie wchodzi w życie. W związku z tym „Cennik połączeń międzynarodowych i w roamingu międzynarodowym (Na Kartę)” nie ulegnie zmianie w tym zakresie w dniu 8 stycznia 2021 r.

W przypadku braku akceptacji zmian, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać złożone do dnia 31 stycznia 2021 r.
Ponieważ zmiany wynikają ze zmiany przepisów prawa lub powodują obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, w przypadku skorzystania z prawa wypowiedzenia umowy przed upływem czasu oznaczonego, na jaki została zawarta, Polkomtel sp. z o.o. będzie uprawniona do dochodzenia od Państwa kary umownej/zwrotu przyznanej ulgi, o ile zostały przewidziane w umowie, w wysokości i na zasadach wskazanych w tej umowie.