Zmiany w Cennikach usług telekomunikacyjnych od dnia 30 kwietnia 2016 r., w tym zmiana (obniżka) stawek w roamingu w Unii Europejskiej

Informacja o zmianie (obniżce) stawek za połączenia głosowe, wiadomości SMS, wiadomości MMS oraz transmisję danych w roamingu w Unii Europejskiej

Polkomtel sp. z o.o. informuje, że w związku ze zmianą rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 czerwca 2012 r. nr 531/2012 (Dz.U. UE L 172/10), z dniem 30 kwietnia 2016 r., nastąpi zmiana cen usług świadczonych Państwu przez Polkomtel sp. z o.o. w roamingu na terenie Unii Europejskiej.

Zgodnie ze zmienionym Rozporządzeniem, opłata za świadczone Państwu przez Polkomtel sp. z o.o. usługi w roamingu w obrębie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Lichtensteinu, takie jak: wykonanie połączenia, odebranie połączenia, wysłanie SMS, wysłanie lub odebranie MMS, transmisja danych, obliczana jest w oparciu o wynikającą z Cennika krajową, jednostkową opłatę za poszczególne usługi oraz opłatę dodatkową, określoną na podstawie ww. Rozporządzenia. Jednocześnie, opłata ta nie przekracza wartości wynikających z powyższego Rozporządzenia.

W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno zostać złożone do dnia 30 kwietnia 2016 r. W przypadku skorzystania z tego prawa przed upływem czasu oznaczonego, na jaki umowa została zawarta, z uwagi na to, że przedmiotowa zmiana wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa i powoduje obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, w razie wypowiedzenia umowy Polkomtel sp. z o.o. będzie uprawniony do dochodzenia od Państwa kar umownych w wysokości i na zasadach wskazanych w Państwa umowie.

Informacja o innych zmianach w Cennikach

Dodatkowo Polkomtel sp. z o.o. informuje, iż z dniem 30 kwietnia 2016 r. do wymienionych niżej Cenników zostaną dodane nowe usługi:

  • usługi o podwyższonej opłacie zostaną dodane do następujących cenników (ww. zmiany zostały zaznaczone w cennikach kolorem czerwonym):
    Internet Mobilny, iPlus firmowo, iPlus prywatnie, Biznes Plus, Plan Cenowy Taryfy Mix III, Plan Cenowy Mix IV, Plan Cenowy Mix IV duo, Plan Cenowy Mix IV dla Abonentów, Mix 6 dla Abonentów Plus Mix, Mix 7 dla Abonentów Plus Mix, Mix 20 dla Abonentów Plus Mix, Mix V dla Abonentów MixPlus, Plush Mix dla Abonentów Plus Mix, Bonus/ Constact/ Business/ Prestige, Czasami, Do Usług, Do Usług Bis, Godziny, Non Stop, Nowy Plus, Plus, Plus/Relaks/Echo/Akcja, Taryfy Syberyjskie, Biznes/ Plus, LTE, OMG, Rozmowna, Często, Kubala, Biznesklasa, Do Usług dla Firm, Do Usług dla Firm Bis, Efekt Plus, Taryfy Elastyczne, MaxProfit, OMG dla Firm, Partner/Firma/Master, Perfect, Plus Lider, Plus Max, Pod Kontrolą, Progres, Rozmowna dla Firm, Taryfy Taniorozmowne, 36i6, PiszMów Dobowy, Easy dla Abonentów, Nowy Simplus dla Abonentów, Plus na Kartę Więcej przez Rok, Plus na Kartę bez Limitu, Plus na Kartę do Wszystkich, Plus na Kartę Więcej Internetu i SMS, Plus na Kartę, Plus na Kartę więcej w Plusie, Plush bez Lmitu, Sami Swoi dla Abonentów, Simplus dla Abonentów, Team 7 dla Abonentów, Twój Profil dla Abonentów.
  • usługa Połączenia do ogólnokrajowej informacji o numerach telefonicznych (biuro numerów Orange Polska S.A. (118913)) zostanie dodana do następujących cenników (ww. zmiany zostały zaznaczone w cennikach kolorem czerwonym):
    Internet Mobilny, iPlus firmowo, iPlus prywatnie, Biznes Plus, Plan Cenowy Taryfy Mix III, Plan Cenowy Mix IV, Plan Cenowy Mix IV duo, Plan Cenowy Mix IV dla Abonentów, Mix 6 dla Abonentów Plus Mix, Mix 7 dla Abonentów Plus Mix, Mix 20 dla Abonentów Plus Mix, Mix V dla Abonentów MixPlus, Plush Mix dla Abonentów Plus Mix, Bonus/ Constact/ Business/ Prestige, Czasami, Do Usług, Do Usług Bis, Godziny, Non Stop, Nowy Plus, Plus, Plus/Relaks/Echo/Akcja, Taryfy Syberyjskie, Biznes/ Plus, LTE, OMG, Rozmowna, Często, Kubala, Biznesklasa, Do Usług dla Firm, Do Usług dla Firm Bis, Efekt Plus, Taryfy Elastyczne, MaxProfit, OMG dla Firm, Partner/Firma/Master, Perfect, Plus Lider, Plus Max, Pod Kontrolą, Progres, Rozmowna dla Firm, Taryfy Taniorozmowne, 36i6, PiszMów Dobowy, Easy dla Abonentów, Nowy Simplus dla Abonentów, Plus na Kartę Więcej przez Rok, Plus na Kartę bez Limitu, Plus na Kartę do Wszystkich, Plus na Kartę Więcej Internetu i SMS, Plus na Kartę, Plus na Kartę więcej w Plusie, Plush bez Lmitu, Sami Swoi dla Abonentów, Simplus dla Abonentów, Team 7 dla Abonentów, Twój Profil dla Abonentów.

W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno zostać złożone do dnia 30 kwietnia 2016 r. W przypadku skorzystania z tego prawa przed upływem czasu oznaczonego, na jaki umowa została zawarta, z uwagi na to, że zmiana polega na dodaniu do cenników nowych usług, w razie wypowiedzenia umowy Polkomtel sp. z o.o. będzie uprawniony do dochodzenia od Państwa kar umownych w wysokości i na zasadach wskazanych w umowie.

Dodatkowo Polkomtel sp. z o.o. informuje, iż w ww. Cennikach zostaną wprowadzone także drobne zmiany redakcyjne (np. stylistyczne) i graficzne, służące ujednoliceniu terminologii stosowanej w Cennikach i  regulaminach świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz poprawie przejrzystości stosowanych wzorców.

Cenniki dostępne na stronie Regulaminów i cenników.