Zmiana warunków świadczenia usług w roamingu na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu

Polkomtel sp. z o.o. informuje, że w wyniku Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2017/2311 z dnia 13 grudnia 2017 r. ustalającego średnią ważoną maksymalnych stawek za zakończenie połączenia w sieci ruchomej w Unii i uchylającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/2292, z dniem 1 stycznia 2018 r. nastąpi zmiana warunków świadczenia usług w roamingu na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Zmiana obejmuje obniżenie wysokości dodatkowej opłaty pobieranej w ramach Polityki Uczciwego Korzystania z roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie za połączenia odebrane z 0,05 zł do 0,04 zł brutto za minutę odebranego połączenia głosowego.

W związku z powyższym zmianie ulegają:

  • Cenniki i regulaminy promocji roamingowych

W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać złożone do dnia 26 stycznia 2018 r.

W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przed upływem czasu oznaczonego, na jaki umowa została zawarta, w związku z tym, że powyższe zmiany wynikają ze zmiany przepisów prawa lub powodują obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, Polkomtel sp. z o.o. będzie uprawniony do dochodzenia od Państwa kar umownych w wysokości i na zasadach wskazanych w Państwa umowie.

Zmiany widoczne są w dokumentach załączonych poniżej:

Cenniki Plus Abonament

Cenniki Plus MIX

Cenniki Plus Na Kartę

Cenniki Plus Internet Na Kartę

Cenniki Plus dla Firm

Cenniki Plus Internet

Cenniki Plus Biznes