Zmiany w regulaminach świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz w umowach o świadczenie usług telekomunikacyjnych od dnia 21.12.2020 r.

Szanowni Abonenci,
POLKOMTEL sp. z o.o. informuje, iż z dniem 21 grudnia 2020 r. zmianie ulegną wskazane niżej regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych:

w zakresie:

  • narzędzi umożliwiających konsumentom monitorowanie wykorzystania usług świadczonych w sieci ruchomej, które są rozliczane w oparciu o czas albo ilość wykorzystanych danych lub jednostek taryfikacyjnych oraz sposobów ich informowania o wykorzystaniu limitu zużycia takich usług,
  • prawa abonenta będącego stroną umowy z dostawcą usługi dostępu do internetu w przypadku zmiany dostawcy tej usługi, do zachowania ciągłości świadczenia tej usługi, chyba że nie jest to technicznie wykonalne oraz związanego z nim uprawnienia abonenta do odszkodowania, jeśli nie doszło do zmiany dostawcy usługi dostępu do internetu z przyczyn leżących po stronie POLKOMTEL sp. z o.o. oraz sposobu ustalania jego wysokości,
  • okresu, w którym abonent zachowuje prawo do przeniesienia przydzielonego numeru po rozwiązaniu umowy.

Zmiany zostały zaznaczone kolorem w treści załączonych regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Ponadto POLKOMTEL sp. z o.o. informuje, iż z dniem 21 grudnia 2020 r. zmianie ulegną zawarte przez Państwa umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, aneksy do takich umów, umowy cesji umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych (zarówno w ofertach abonamentowych, jak i w ofertach mix), w zakresie:

  • okresu wypowiedzenia umowy zawartej na czas oznaczony, która uległa automatycznemu przedłużeniu na czas nieoznaczony po okresie jej obowiązywania oraz kosztów ponoszonych przez abonenta w tym okresie wypowiedzenia,
  • rozwiązania, odstąpienia  albo wypowiedzenia umowy w formie dokumentowej oraz potwierdzenia abonentowi przyjęcia oświadczenia o wypowiedzeniu złożonego w formie dokumentowej.

Zmiany opisano i wskazano poprzez ich zaznaczenie pogrubioną czcionką poniżej:

dla umów zawartych w ofertach abonamentowych:

  • w zakresie okresu wypowiedzenia umowy zawartej na czas oznaczony, która uległa automatycznemu przedłużeniu na czas nieoznaczony po okresie jej obowiązywania oraz kosztów ponoszonych przez abonenta w tym okresie wypowiedzenia oraz w zakresie potwierdzenia abonentowi przyjęcia oświadczenia o wypowiedzeniu złożonego w formie dokumentowej – dotychczasowe postanowienia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, aneksu do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz umowy cesji umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych otrzymują treść:

Abonent może rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni i liczony jest od pierwszego dnia Okresu rozliczeniowego następującego po Okresie rozliczeniowym, w którym złożono wypowiedzenie. W przypadku gdy Umowa zawarta na czas oznaczony uległa automatycznemu przedłużeniu na czas nieoznaczony po okresie jej obowiązywania, Abonentowi przysługuje prawo do jej wypowiedzenia w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, a w tym okresie wypowiedzenia Abonent ponosi jedynie koszty świadczenia Usług objętych Umową. Za dzień złożenia wypowiedzenia przez Abonenta przyjmuje się dzień złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu w Punkcie sprzedaży (obsługi) lub nadania przesyłki zawierającej wypowiedzenie do Działu Obsługi Klienta. W przypadku złożenia przez Abonenta wypowiedzenia w formie dokumentowej, POLKOMTEL potwierdza Abonentowi na trwałym nośniku przyjęcie i dzień otrzymania oświadczenia o wypowiedzeniu oraz dzień rozwiązania Umowy w terminie 14 dni od dnia jego złożenia. POLKOMTEL może rozwiązać Umowę na czas nieoznaczony za pisemnym wypowiedzeniem. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni i liczony jest od pierwszego dnia Okresu rozliczeniowego następującego po Okresie rozliczeniowym, w którym złożono wypowiedzenie. Umowa ulega rozwiązaniu z upływem okresu wypowiedzenia.”

  • w zakresie rozwiązania, odstąpienia  albo wypowiedzenia umowy w formie dokumentowej - do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, do aneksu do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz do umowy cesji umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych dodaje się postanowienie o treści:

POLKOMTEL umożliwia Abonentowi rozwiązanie Umowy, jak również odstąpienie od niej albo jej wypowiedzenie w formie dokumentowej. Złożenie stosownego oświadczenia Abonenta w takim przypadku jest możliwe poprzez wysłanie dokumentu obejmującego treść tego oświadczenia pocztą elektroniczną na adres e-mail Działu Obsługi Klienta lub na inne adresy e-mail wskazane w Umowie dedykowane do złożenia stosownego oświadczenia, w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią i ustalenie osoby składającej to oświadczenie.

dla umów zawartych w ofertach mix:

  • w zakresie okresu wypowiedzenia umowy zawartej na czas oznaczony, która uległa automatycznemu przedłużeniu na czas nieoznaczony po okresie jej obowiązywania oraz kosztów ponoszonych przez abonenta w tym okresie wypowiedzenia oraz w zakresie potwierdzenia abonentowi przyjęcia oświadczenia o wypowiedzeniu złożonego w formie dokumentowej – dotychczasowe postanowienia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych i aneksu do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych otrzymują treść:

Abonent Mix może rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni i liczony jest od dnia, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu zostało złożone. W przypadku gdy Umowa zawarta na czas oznaczony uległa automatycznemu przedłużeniu na czas nieoznaczony po okresie jej obowiązywania, Abonentowi Mix przysługuje prawo do jej wypowiedzenia w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, a w tym okresie wypowiedzenia Abonent Mix ponosi jedynie koszty świadczenia Usług objętych Umową. Za dzień złożenia wypowiedzenia przyjmuje się dzień złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu w Punkcie sprzedaży (obsługi) lub nadania przesyłki zawierającej wypowiedzenie do Działu Obsługi Klienta. W przypadku złożenia przez Abonenta Mix wypowiedzenia w formie dokumentowej, POLKOMTEL potwierdza Abonentowi Mix na trwałym nośniku przyjęcie i dzień otrzymania oświadczenia o wypowiedzeniu oraz dzień rozwiązania Umowy w terminie 14 dni od dnia jego złożenia. POLKOMTEL może rozwiązać Umowę na czas nieoznaczony za pisemnym wypowiedzeniem. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni i liczony jest od pierwszego dnia Okresu rozliczeniowego następującego po Okresie rozliczeniowym, w którym złożono wypowiedzenie. Umowa ulega rozwiązaniu z upływem okresu wypowiedzenia.”

  • w zakresie rozwiązania, odstąpienia  albo wypowiedzenia umowy w formie dokumentowej - do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz do aneksu do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych dodaje się postanowienie o treści:

 „POLKOMTEL umożliwia Abonentowi Mix rozwiązanie Umowy, jak również odstąpienie od niej albo jej wypowiedzenie w formie dokumentowej. Złożenie stosownego oświadczenia Abonenta Mix w takim przypadku jest możliwe poprzez wysłanie dokumentu obejmującego treść tego oświadczenia pocztą elektroniczną na adres e-mail Działu Obsługi Klienta lub na inne adresy e-mail wskazane w Umowie dedykowane do złożenia stosownego oświadczenia, w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią i ustalenie osoby składającej to oświadczenie.

Zmiany wynikają z ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 875) zmieniającej m.in ustawę z dnia 16 lipca 2004 r.- Prawo telekomunikacyjne.

Niniejsza informacja nie powoduje konieczności podejmowania żadnych dodatkowych działań z Państwa strony.

W przypadku braku akceptacji powyższych zmian przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno zostać złożone do dnia 21 grudnia 2020 r.

Ponieważ zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, tj. wyżej wymienionej ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2, w przypadku skorzystania z prawa wypowiedzenia umowy przed upływem czasu oznaczonego, na jaki umowa została zawarta, POLKOMTEL sp. z o.o. będzie uprawniona do dochodzenia od Państwa kary umownej/zwrotu przyznanej ulgi, o ile zostały przewidziane w umowie, w wysokości i na zasadach wskazanych w tej umowie.