• Order

Zmiany w cennikach usług telekomunikacyjnych od dnia 1 stycznia 2022 r.

30.11.2021r.

POLKOMTEL sp. z o.o. informuje, że z dniem 1 stycznia 2022 r. w cennikach usług telekomunikacyjnych wprowadzone zostaną następujące zmiany:

 1. z uwagi na zmianę ceny hurtowej za 1 GB w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/920 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 531/2012, zmianie ulegną warunki świadczenia usług w roamingu na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu polegające na:
  • obniżeniu wysokości dodatkowych opłat pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania z roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie za wiadomość MMS do 0,14 zł za 10 wysłanych wiadomości MMS,
  • obniżeniu wysokości dodatkowych opłat pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania z roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie za transmisję danych do 14,36 zł za każdy GB transmisji danych,
  • obniżeniu wysokości dodatkowych opłat pobieranych po przekroczeniu Limitów Roamingowych DATA na korzystanie z transmisji danych w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie za transmisję danych do 14,36 zł za każdy GB transmisji danych,
  • podwyższeniu Limitów Roamingowych DATA na korzystanie z transmisji danych w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie (zgodnie z tabelami w dokumentach załączonych do ogłoszenia);
  zmiany dotyczą cenników i regulaminów promocji roamingowych, Taryfy europejskiej dla postpaid oraz Taryfy europejskiej dla postpaid 2, Taryfy europejskiej dla Mix oraz Taryfy europejskiej dla Mix 2,
 2. obniżone zostaną ceny następujących usług:
  • Informacja o rachunku bieżącym. Krajowa wiadomość SMS z numeru 2580 - bezpłatnie,
  • Połączenie krajowe z numerem 2580 – bezpłatnie;
  zmiany dotyczą cenników linii postpaid,
 3. dodana zostanie usługa połączenia do Międzynarodowego Biura Numerów (118912); obejmuje wszystkie cenniki dotyczące połączeń krajowych,
 4. dodana zostanie usługa Połączenia do ogólnokrajowej informacji o numerach telefonicznych (biuro numerów Orange Polska S.A. (118913); zmiana dotyczy cenników: Cennik Taryfy JA + Mix dla Abonentów Plus Mix, Cennik Taryfy MIX X, Cennik taryfy iPlus na kartę, Cennik JA + INTERNET NA KARTĘ,
 5. dodana zostanie usługa połączenie krajowe z numerem 2580; zmiana dotyczy cenników: Plus Stacjonarny 2, Plus Stacjonarny dla Firm 2,Plus Stacjonarny, Plus Stacjonarny dla Firm.

Zakres i treść zmian wprowadzanych w danym dokumencie zostały zaznaczone kolorem w załączonych do ogłoszenia dokumentach.

W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać złożone do dnia 1 stycznia 2022 r.

Ponieważ zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, powodują obniżenie cen usług telekomunikacyjnych lub dodanie nowej usługi, w przypadku skorzystania z prawa wypowiedzenia umowy przed upływem czasu oznaczonego, na jaki została zawarta, Polkomtel Sp. z o.o. będzie uprawniony do dochodzenia od Państwa kary umownej/zwrotu przyznanej ulgi, o ile zostały przewidziane w umowie, w wysokości i na zasadach wskazanych w tej umowie.

Dokumenty uwzględniające wprowadzane zmiany::

Cenniki Plus Abonament

Cenniki Plus na kartę