Zmiana warunków świadczenia usług w roamingu na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu

Polkomtel sp. z o.o. informuje, że w wyniku wydania przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 7 września 2018 r. decyzji na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii, z dniem 10 października 2018 r. nastąpi zmiana warunków świadczenia usług w roamingu na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Zmiana obejmuje obniżenie wysokości dodatkowych opłat roamingowych doliczanych do usług transmisji danych oraz usług wykonywania i odbierania połączeń głosowych w Roamingu Regulowanym, zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Zmiana dotyczy Abonentów, którzy po dniu 24 maja 2018 r. zawarli w formie pisemnej umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub przedłużyli taką umowę oraz wszystkich Abonentów ofert na kartę, którzy mają możliwość korzystania z usług w roamingu międzynarodowym.

W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać złożone do dnia 10 października 2018 r.

W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przed upływem czasu oznaczonego, na jaki umowa została zawarta, w związku z tym, że powyższe zmiany powodują obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, Polkomtel sp. z o.o. będzie uprawniony do dochodzenia od Państwa kary umownej/zwrotu przyznanej ulgi, o ile zostały przewidziane w umowie, w wysokości i na zasadach wskazanych w tej umowie.

Zmiany widoczne są w dokumentach załączonych powyżej.