Zmiany w Cennikach od dnia 15 maja 2019 r., obniżka cen połączeń i SMS międzynarodowych

Polkomtel sp. z o.o. informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1971 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiającym Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz Agencję Wsparcia BEREC (Urząd BEREC), zmieniającym rozporządzenie (UE) 2015/2120 oraz uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1211/2009, z dniem 15 maja 2019 r. nastąpi wynikająca ze zmiany przepisów prawa zmiana Cenników powodująca obniżenie cen międzynarodowych połączeń i wiadomości SMS do krajów Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu a także zniesienie opłat za aktywację/zmianę usługi Wybrany Kierunek Międzynarodowy.

W opisie usługi Wybrany kierunek Międzynarodowy doprecyzowano dotychczasowy zapis, wskutek czego usługa ta nadal obejmuje kraje, przeniesione do strefy międzynarodowej 0 ze strefy 1, natomiast nie obejmuje Gujany Francuskiej, Gwadelupy, Majotty, Martyniki i Reunion, które zostały przeniesione do strefy międzynarodowej 0 ze strefy 3. W związku z powyższym, lista krajów objętych usługą Wybrany Kierunek Międzynarodowy pozostaje bez zmian.

Jednocześnie w Cenniku połączeń międzynarodowych i w roamingu międzynarodowym (Na Kartę) dokonywana jest zmiana redakcyjna polegająca na usunięciu przykładowej listy państw europejskich z opisu strefy roamingowej 1. Zmiana nie pociąga za sobą zmiany cen.

Zmiany widoczne są w dokumentach załączonych poniżej:

Cenniki Plus Abonament

Cenniki Plus Mix

Cenniki Plus Internet

Cenniki Plus dla Firm

Cenniki Na Kartę

W przypadku braku akceptacji zmian przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno zostać złożone do dnia 15 maja 2019 r.

Ponieważ zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, tj. wyżej wymienionego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1971, w przypadku skorzystania z prawa wypowiedzenia umowy przed upływem czasu oznaczonego na jaki została zawarta, Polkomtel sp. z o.o. będzie uprawniona do dochodzenia od Państwa kary umownej/zwrotu przyznanej ulgi, o ile zostały przewidziane w umowie, w wysokości i na zasadach wskazanych w tej umowie.