Informacja o zmianie Regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o.

POLKOMTEL sp. z o.o. informuje, iż z dniem 12 września 2018 r. zmianie ulegną wskazane niżej Regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o.:

  1. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. – oferty abonamentowe
  2. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o.- Na Kartę
  3. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o.- Mix
  4. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o.- Abonament
  5. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. dla Abonentów
  6. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. dla Abonentów PlusMix
  7. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. dla Abonentów MIXPLUS
  8. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. dla Abonentów Simplus/Sami Swoi
  9. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. dla Abonentów 36.6

Zmiany wynikają z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1118), która przewiduje zniesienie stałych polubownych sądów konsumenckich przy Prezesie UKE.

Zmiany zostały zaznaczone w treści poniżej załączonych Regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o.

W przypadku braku akceptacji zmian przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno zostać złożone do dnia 12 września 2018 r.

Ponieważ zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, tj. wyżej wymienionej ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw, w przypadku skorzystania z prawa wypowiedzenia umowy przed upływem czasu oznaczonego, na jaki została zawarta, POLKOMTEL sp. z o.o. będzie uprawniona do dochodzenia od Państwa kary umownej/zwrotu przyznanej ulgi, o ile zostały przewidziane w umowie, w wysokości i na zasadach wskazanych w tej umowie.