Rachunek telefoniczny

Rachunek telefoniczny przesyłamy na adres wskazany w umowie. Otrzymujesz go po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego.

  • W pierwszym rachunku po podpisaniu umowy, abonament lub pakiet kwotowy obejmuje czas od momentu aktywacji karty SIM do końca pierwszego okresu rozliczeniowego oraz cały następny miesięczny okres rozliczeniowy.
  • W kolejnych rachunkach płacisz abonament lub pakiet kwotowy zgodnie z wybranym planem taryfowym. Opłata za abonament lub pakiet kwotowy (pozycja "Inne usługi") pobierana jest z góry za następny okres rozliczeniowy.

Termin zapłaty rachunku zamieszczamy zawsze na pierwszej stronie faktury VAT. Zgodnie z Regulaminem świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów jest to termin, w którym opłata powinna wpłynąć na konto Polkomtel Sp. z o.o.

W nagłówku pierwszej strony faktury VAT zamieszczone są ponadto:

  • numer faktury VAT,
  • data wystawienia rachunku,
  • numer konta klienta,
  • okres rozliczeniowy, za który wystawiliśmy rachunek.

Na pierwszej stronie rachunku znajduje się rozliczenie Twojego konta, aktualne na dzień wystawienia rachunku, uwzględniające zarówno nadpłaty, jak i niedopłaty. Wymagalna kwota do zapłaty jest szczegółowo opisana w pozycji "Saldo do zapłaty po wystawieniu bieżącego rachunku".

Saldo zawiera także kwotę naliczonych odsetek za należności niespłacone w terminie.

Jak czytać rachunek - interaktywna instrukcja

Informacja o sposobie naliczania odsetek w Plusie

Jaka jest podstawa prawna naliczania odsetek?

Podstawą prawną naliczania przez Polkomtel Sp. z o.o. odsetek za opóźnienie w opłaceniu rachunku jest art. 481 § 1 Kodeksu cywilnego.

Od kiedy Polkomtel Sp. z o.o. nalicza odsetki?

Odsetki są naliczane dla rachunków wystawionych po 15.11.2013, dla których upłynął termin płatności. Naliczanie odsetek uruchamiane jest pierwszego dnia po upływie terminu płatności wskazanego na rachunku.

Wysokość odsetek wynosi obecnie 7,75% w stosunku rocznym (stan na 5 stycznia 2022 r.).

Jaki jest wzór do wyliczenia odsetek?

Odsetki są naliczane za każdy dzień opóźnienia zgodnie z poniższym wzorem:

kwota zaległości x stawka procentowa odsetek x liczba dni opóźnienia liczba dni w roku (365 dni)

Liczba dni opóźnienia jest liczona od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności, do dnia zaksięgowania kwoty (włącznie) na koncie bankowym Polkomtel Sp. z o.o. wskazanym na dokumencie finansowym (faktura, faktura korygująca, nota obciążeniowa).