• Order

Informacje o udogodnieniach dla osób z niepełnosprawnościami oferowanych przez Polkomtel Sp. z o.o.


Rozporządzenie

I. Cel informacji dotyczącej oferowanych przez Polkomtel sp. z o.o. udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych (Dz. U. 2014 r. poz. 464, dalej: Rozporządzenie) Polkomtel Sp. z o.o. (dalej: Polkomtel) informuje o oferowanych udogodnieniach dla osób z niepełnosprawnościami.

Udogodnienia od 10 października 2014 r.

II. Informacje o udogodnieniach oferowanych przez Polkomtel od dnia 10 października 2014 r.

 1. Polkomtel udostępnia w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały w jednostkach obsługujących użytkowników końcowych sporządzone na papierze przy użyciu dużej czcionki oraz w postaci elektronicznej w formacie tekstowym na stronie internetowej:

  1. informacje o wszystkich udogodnieniach dla osób z niepełnosprawnościami oferowanych przez Polkomtel;

  2. ogólne warunki umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych oraz jej wzór, cennik usług telekomunikacyjnych i regulamin świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.

 2. Polkomtel przy zawieraniu umowy o świadczenie usług telefonicznych oraz na każde żądanie osoby z niepełnosprawnościami oferuje:

  1. telekomunikacyjne urządzenie końcowe, niezbędne do zapewnienia dostępu osobie z niepełnosprawnościami do świadczonej usługi telefonicznej oraz przystosowane do używania przez osoby niepełnosprawne, w zakresie określonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia;

  2. pomoc osoby reprezentującej Polkomtel we właściwym skonfigurowaniu telekomunikacyjnego urządzenia końcowego lub uruchomieniu świadczonej usługi telefonicznej, w jednostce obsługującej użytkowników końcowych Polkomtel lub telefonicznie.

 3. Polkomtel na żądanie osoby niewidomej lub słabowidzącej, w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania, udostępnia ogólne warunki umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych oraz jej wzór, cennik usług telekomunikacyjnych i regulamin świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, sporządzone na nośniku elektronicznym w formacie tekstowym albo na papierze w alfabecie Braille`a albo przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną - w formacie tekstowym, przy czym za teksty autentyczne uznaje się ogólne warunki, wzory umów oraz regulaminy i cenniki przygotowane przez dostawcę publicznie dostępnych usług telefonicznych w alfabecie łacińskim.

 4. Polkomtel na każde żądanie osoby niewidomej lub słabowidzącej będącej stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartej w postaci pisemnej lub elektronicznej udostępnia:

  1. informacje o danych zawartych na fakturze wraz z podstawowym wykazem wykonanych usług telekomunikacyjnych sporządzone na papierze w alfabecie Braille`a lub przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną - w formacie tekstowym;

  2. szczegółowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych sporządzony na papierze przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną - w formacie tekstowym.

 5. W przypadku zgłoszenia żądania, o którym mowa w pkt. 4 a) powyżej:

  1. przed rozpoczęciem lub w trakcie okresu rozliczeniowego, za który będzie wystawiona faktura - Polkomtel realizuje żądanie niezwłocznie po wystawieniu faktury;

  2. dotyczącego okresu rozliczeniowego, za który już została wystawiona faktura - Polkomtel realizuje żądanie w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia.

 6. Polkomtel na każde żądanie abonenta będącego osobą z niepełnosprawnościami, w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania, przekazuje abonentowi informacje o oferowanych przez Polkomtel wszystkich udogodnieniach dla osób z niepełnosprawnościami, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej na udostępniony w tym celu przez abonenta adres poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że w przypadku osoby niewidomej lub słabowidzącej takie informacje powinny być sporządzane na papierze w alfabecie Braille`a lub przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania ich pocztą elektroniczną - w formacie tekstowym.

 7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących zasadności realizacji udogodnienia, o którym mowa w pkt. 3, związanych z rodzajem lub stopniem niepełnosprawności osoby żądającej jego realizacji, osoba reprezentująca Polkomtel przed realizacją udogodnienia ma prawo zażądać okazania, do wglądu, przez osobę żądającą realizacji udogodnienia, dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.

Udogodnienia od 16 listopada do 1 marca 2014 r.

III. Informacje o udogodnieniach oferowanych przez Polkomtel od dnia 16 listopada 2014 r. do dnia 1 marca 2016 r.

 1. W związku z zawartym w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie pomiędzy Ministrem Administracji i Cyfryzacji a Stronami - w tym Polkomtel, Porozumieniem w sprawie przeprowadzenia pilotażu systemu komunikacji dla osób niedosłyszących (pętle indukcyjne przenośne) w jednostkach obsługujących użytkowników publicznie dostępnych usług telefonicznych oraz przekazywania informacji o korzystaniu z udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, z dniem 16 listopada 2014 r. Polkomtel wprowadza pilotaż systemu wspomagania słuchu pętlą indukcyjną przenośną, pracujący na częstotliwości słyszalnej, umożliwiający odbiór sygnału elektromagnetycznego generowanego przez pętlę indukcyjną za pomocą cewki indukcyjnej aparatu słuchowego, zwany dalej Systemem.

 2. Polkomtel wprowadza pilotaż systemu w 10 jednostkach obsługujących użytkowników końcowych.

 3. Polkomtel oznaczy przystosowane jednostki znakiem, którego wzór określa Załącznik nr 1 do Porozumienia.

Informacje dotyczące udogodnienia w zakresie tłumacza języka migowego SJM i PJM

IV. Informacje dotyczące udogodnienia w zakresie tłumacza języka migowego SJM i PJM

Dostawca publicznie dostępnych usług telefonicznych zapewnia dostępność jednostki, o której mowa w ust. 1, dla osób z niepełnosprawnościami z upośledzeniem narządu ruchu.

Dostawca publicznie dostępnych usług telefonicznych zapewnia udogodnienia określone w ust. 1 w 1/6 jednostek obsługujących użytkowników końcowych danego dostawcy usług, w tym co najmniej w jednej jednostce obsługującej użytkowników końcowych w każdym mieście na prawach powiatu, o ile dostawca posiada jednostkę w danym mieście.

Warunek wyposażenia stanowiska, o którym mowa w § 1 ust. 1 lit. b uważa się za spełniony, jeżeli dostawca publicznie dostępnych usług telefonicznych zapewnia w jednostce obsługującej jego użytkowników końcowych dostęp do tłumacza polskiego języka migowego (PJM) lub systemu językowo-migowego (SJM ).

Obowiązek zapewnienia tłumacza uważa się za spełniony w przypadku osobistej obecności tłumacza w jednostce obsługującej użytkowników końcowych.

Osoba z niepełnosprawnościami, w celu skorzystania z udogodnienia, o którym mowa w ust. 1 jest obowiązana zgłosić dostawcy usług telefonicznych zamiar skorzystania z udogodnienia w wybranej przez siebie jednostce obsługującej użytkowników końcowych danego dostawcy usług zapewniającej tę funkcjonalność, z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych.

Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, osoba z niepełnosprawnościami dokonuje w formie określonej przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, w sposób dostępny dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Po dokonaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych zapewnia obsługę osoby z niepełnosprawnościami, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.
W przypadku braku możliwości realizacji dostępu do tłumacza, dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę niepełnosprawną, wyznaczając możliwy termin realizacji tłumaczenia lub wskazując na inną formę realizacji udogodnienia.

Chęć skorzystania z udogodnienia tłumacza języka migowego należy zgłaszać pod numerem telefonu 601 102 601

Adresy Punktów Obsługi Klienta realizujących udogodnienie

Aktualne dane na temat Punktów świadczących udogodnienia znajdą Państwo pod linkami:

Dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową

Udogodnienia dla osób niesłyszących lub niemówiących

Możliwość zamówienia tłumacza języka migowego