• Order

Informacje o zmianie Regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o.


I. POLKOMTEL sp. z o.o. informuje, iż z dniem 1 stycznia 2017 r. zmianie ulegną wskazane niżej Regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o.:

 1. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o.- Abonament

 2. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o.- Na Kartę

 3. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o.- Mix

 4. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. dla Abonentów

 5. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. dla Abonentów 36.6

 6. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. dla Abonentów PlusMix

 7. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. dla Abonentów MIXPLUS

 8. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. dla Abonentów Simplus/Sami Swoi

Zmiany wynikają z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniającego dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii, które nakłada na dostawcę usługi dostępu do internetu obowiązek określenia:

 1. w jaki sposób środki zarządzania ruchem stosowane przez tego dostawcę mogłyby wpłynąć na jakość usług dostępu do internetu, prywatność użytkowników końcowych i ochronę jego danych osobowych;

 2. jasne i zrozumiałe wyjaśnienie, w jaki sposób limity ilości danych, prędkość oraz inne parametry jakości usług mogą w praktyce wpłynąć na usługi dostępu do internetu, a w szczególności na korzystanie z treści, aplikacji i usług;

 3. jasne i zrozumiałe wyjaśnienie, w jaki sposób którekolwiek usługi, o których mowa w art. 3 ust. 5 wyżej wymienionego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), z których korzysta użytkownik końcowy, mogłyby w praktyce wpłynąć na usługi dostępu do internetu świadczone na rzecz tego użytkownika końcowego;

 4. jasne i zrozumiałe wyjaśnienie dotyczące szacunkowych maksymalnych i deklarowanych prędkości pobierania i wysyłania danych w ramach usług dostępu do internetu w przypadku sieci ruchomych oraz tego, w jaki sposób znaczne odstępstwa od odpowiednich deklarowanych prędkości pobierania i wysyłania danych mogłyby wpływać na korzystanie przez użytkowników końcowych z praw określonych w art. 3 ust. 1 wyżej wymienionego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE);

 5. jasne i zrozumiałe wyjaśnienie, jakie środki ochrony prawnej przysługują konsumentowi zgodnie z prawem krajowym w przypadku jakichkolwiek stałych lub regularnie powtarzających się rozbieżności pomiędzy faktycznym wykonaniem usługi dostępu do internetu pod względem prędkości lub innych parametrów jakości usługi a wykonaniem opisanym zgodnie z lit. a)–d).

Zmiany zostały zaznaczone w treści poszczególnych Regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. kolorem żółtym.

W przypadku braku akceptacji zmian zaznaczonych kolorem żółtym, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno zostać złożone do dnia 1 stycznia 2017 r. W przypadku skorzystania z tego prawa przed upływem czasu oznaczonego, na jaki umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych została zawarta, z uwagi na to, że zmiana wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, tj. wyżej wymienionego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z, w razie wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych POLKOMTEL sp. z o.o. będzie uprawniona do dochodzenia od Państwa kar umownych w wysokości i na zasadach wskazanych w tej umowie.

II. POLKOMTEL sp. z o.o. informuje, iż z dniem 10 stycznia 2017 r. zmianie ulegną wskazane niżej Regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o.:

 1. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o.- Abonament

 2. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o.- Na Kartę

 3. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o.- Mix

 4. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. dla Abonentów

 5. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. dla Abonentów 36.6

 6. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. dla Abonentów PlusMix

 7. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. dla Abonentów MIXPLUS

 8. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. dla Abonentów Simplus/Sami Swoi

Zmiany wynikają z ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823), która określa zasady prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, m.in. zmienia ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489 i 1579) w zakresie dotyczącym rozstrzygania sporów cywilnoprawnych między konsumentem a dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Zmiany zostały zaznaczone w treści poszczególnych Regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. kolorem niebieskim.

W przypadku braku akceptacji zmian zaznaczonych kolorem niebieskim, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno zostać złożone do dnia 10 stycznia 2017 r. W przypadku skorzystania z tego prawa przed upływem czasu oznaczonego, na jaki umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych została zawarta, z uwagi na to, że zmiana wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, tj. ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823), w razie wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych POLKOMTEL sp. z o.o. będzie uprawniona do dochodzenia od Państwa kar umownych w wysokości i na zasadach wskazanych w tej umowie.

Poniżej treść poszczególnych Regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. z zaznaczeniem wszystkich zmian, o których mowa wyżej: