• Order

Zmiany w cennikach usług telekomunikacyjnych od 1 stycznia 2015 r.


Informacja o zmianie cenników związanej ze stosowaną stawka VAT

Polkomtel Sp. z o.o. informuje, iż w związku z ustawą z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1171), z dniem 1 stycznia 2015 r. zostaną wprowadzone zmiany do cenników świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. Dodany zostanie zapis informujący, że usługi telekomunikacyjne będą opodatkowywane podatkiem VAT wg stawki właściwej dla kraju miejsca świadczenia usług w rozumieniu stosownych przepisów o podatku VAT, tj. miejsca zamieszkania abonenta. Zmiany nie dotyczą abonentów mających miejsce zamieszkania w Polsce.
Powyższa zmiana dotyczy wszystkich cenników usług telekomunikacyjnych.

W związku z powyższą zmianą mają Państwo prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno zostać złożone do dnia 1 stycznia 2015 r. Z uwagi na to, że zmiana wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, w razie wypowiedzenia umowy Polkomtel Sp. z o.o. będzie uprawniony do dochodzenia od Państwa kar umownych w wysokości i na zasadach wskazanych w umowie.