Jak czytać rachunek za telefon?

Rachunek telefoniczny

Rachunek telefoniczny przesyłamy na adres wskazany w umowie. Otrzymujesz go po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego.

  • W pierwszym rachunku po podpisaniu umowy, abonament lub pakiet kwotowy obejmuje czas od momentu aktywacji karty SIM do końca pierwszego okresu rozliczeniowego oraz cały następny miesięczny okres rozliczeniowy.
  • W kolejnych rachunkach płacisz abonament lub pakiet kwotowy zgodnie z wybranym planem taryfowym. Opłata za abonament lub pakiet kwotowy (pozycja "Inne usługi") pobierana jest z góry za następny okres rozliczeniowy.

Termin zapłaty rachunku zamieszczamy zawsze na pierwszej stronie faktury VAT. Zgodnie z Regulaminem świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów jest to termin, w którym opłata powinna wpłynąć na konto Polkomtel Sp. z o.o.

W nagłówku pierwszej strony faktury VAT zamieszczone są ponadto:

  • numer faktury VAT,
  • data wystawienia rachunku,
  • numer konta klienta
  • okres rozliczeniowy, za który wystawiliśmy rachunek.

Na pierwszej stronie rachunku znajduje się rozliczenie Twojego konta, aktualne na dzień wystawienia rachunku, uwzględniające zarówno nadpłaty, jak i niedopłaty. Wymagalna kwota do zapłaty jest szczegółowo opisana w pozycji "Saldo do zapłaty po wystawieniu bieżącego rachunku".

Saldo zawiera także kwotę naliczonych odsetek za należności niespłacone w terminie.

Jak czytać rachunek - interaktywna instrukcja

Zobacz, jak czytać rachunek

Za okres od... do...

Okres, za który został wystawiony rachunek. Pierwszy rachunek zawiera opłaty od dnia rozpoczęcia świadczenia usług do końca okresu rozliczeniowego.

Abonament

Stała opłata miesięczna płatna z góry. Pierwszy rachunek zawiera opłatę za abonament lub pakiet kwotowy od dnia aktywacji usług do ostatniego dnia okresu rozliczeniowego oraz za kolejny okres rozliczeniowy.

Połączenia i SMS-y wykonane w kraju

Opłaty za rozmowy, SMS-y, pakietowa transmisja danych, MMS-y i inne połączenia wykonane w kraju, w tym opłaty za połączenia z sieci Plus na numery operatorów zagranicznych.

Połączenia w roamingu

Opłaty za rozmowy, SMS-y, pakietowa transmisja danych, MMS-y i inne połączenia wykonane i otrzymane,gdy korzystasz z zagranicznej sieci komórkowej.

Inne usługi

Opłaty za aktywację oraz inne usługi, np. zmiana numeru, wymiana karty SIM, dodatkowe pakiety.

w tym Internet 23%

Wartość wszystkich usług internetowych z okresu rozliczeniowego, za który wystawiony jest rachunek, po odliczeniu rabatów na usługi internetowe.

Dodatkowe uznania i obciążenia

Kwota dodatkowych uznań i obciążeń na Twoim koncie, uwzględnionych w trakcie okresu rozliczeniowego, za który wystawiony jest rachunek, np. wartość wróconej aucji,naliczone/skorygowane odsetki, raty za urządzenie

Kwota bieżącego rachunku...

Suma wszystkich opłat naliczonych w bieżącym okresie rozliczeniowym wraz z informacją o dniu, w którym płatność za rachunek powinna wpłynąć na konto Polkomtel Sp. z o.o. lub zostać wpłacona w kasie, znajdującej się w siedzibie Polkomtel lub w punktach sprzedaży (obsługi) umożliwiających dokonywanie płatności. W przypadku, gdy korzystasz z polecenia zapłaty – dzień, w którym Twój bank zrealizuje płatność za rachunek.

Niedopłata lub Nadpłata/Saldo przed wystawieniem...

Kwota uwzględniająca wartość niezapłaconych lub nadpłaconych rachunków z poprzednich okresów rozliczeniowych.

Łącznie do zapłaty/Nadpłata lub Niedopłata po wystawieniu...

Kwota uwzględniająca Twoje wszystkie zobowiązania(obecne oraz wcześniejsze) wobec Plusa.

Abonament

Stałe opłaty miesięczne płatne z góry. Pierwszy rachunek zawiera opłaty miesięczne za okres od dnia aktywacji usług do ostatniego dnia okresu rozliczeniowego oraz za kolejny okres rozliczeniowy.

Inne usługi

Opłaty za aktywację oraz inne usługi, np. zmiana numeru, wymiana karty SIM.

Zestawienie pakietów

Zestawienie pakietów abonamentowych, kwotowych oraz dodatkowych pakietów usług (pakiety minut, SMS-ów itp.) dostępnych w danym okresie rozliczeniowym.

Dostępne

– minuty, SMS-y itp. do wykorzystania w bieżącym okresie rozliczeniowym.

Zużyte

– minuty, SMS-y itp. wykorzystane w bieżącym okresie rozliczeniowym.

Przychodzą

– minuty, SMS-y itp., które przechodzą na następny okres rozliczeniowy, bez minut, SMS-ów itp., które zakończyły się w bieżącym okresie.

Dodane

– minuty, SMS-y itp., które zostały dodane na przyszły okres rozliczeniowy.

Dostępne

– minuty, SMS-y itp. dostępne w przyszłym okresie rozliczeniowym. Jest to suma wartości z kolumn: „Przechodzą" i „Dodane".

Data i godzina

Data i godzina rozpoczęcia połączenia.

Typ połączenia

Rodzaj połączenia (np. połączenie międzynarodowe, MMS) i usługi dodatkowe, z których korzystasz przy wykonywaniu połączeń (np. Swojaki). Objaśnienie symboli znajduje się na ostatniej tronie Twojego rachunku.

Czas połączenia lub ilość

Długość połączenia (naliczona w zależności od posiadanej taryfy: co 1 sek. lub 30 sek. lub inne) lub liczba przesłanych / odebranych danych lub liczba usług multimedialnych / SMS.

Wartość brutto w PLN

Wartość brutto za wykonane jednostkowe połączenie. Jeśli połączenie jest bezpłatne w ramach np. usługi dodatkowej, promocyjnego planu cenowego, będzie ukazana wartość 0,00.

Strzałka

Oznacza zmianę sposobu rozliczania opłat, np. moment wykorzystania pakietu bezpłatnych minut i rozpoczęcia naliczania opłat zgodnie z cennikiem lub zmianę pory dnia (szczyt, poza szczytem, noc).

W pakiecie

Połączenie wykonane w ramach posiadanych pakietów, które nie jest obciążone dodatkową opłatą.

Podsumowanie dla numeru

Łączna kwota za połączenia krajowe, międzynarodowe, MMS-y, SMS-y, Pakietową Transmisję Danych i usługi multimedialne.

Rozliczenie bieżących opłat

Szczegółowe rozliczenie opłat w podziale na poszczególne numery telefonów znajdujące się na Twoim koncie abonenckim, w tym opłaty i rabaty udzielone dla konta. Opłaty w tej pozycji są podane w kwotach netto.

Połączenia głosowe
(również połączenia międzynarodowe)

Opłaty za wszystkie połączenia głosowe wykonane w kraju z sieci Plus.

GPRS, MMS i inne

Opłaty za połączenia pakietowej transmisji danych, MMS-y, usługi multimedialne i inne usługi wykonane w kraju z sieci Plus.

SMS
(również SMS-y międzynarodowe)

Opłaty za SMS-y wysłane w kraju z sieci Plus.

Opłaty dla konta

Opłaty dotyczące całego Twojego Konta, np. za uruchomienie pakietu dla konta.

Informacja o sposobie naliczania odsetek w Plusie

Jaka jest podstawa prawna naliczania odsetek?

Podstawą prawną naliczania przez Polkomtel Sp. z o.o. odsetek za opóźnienie w opłaceniu rachunku jest art. 481 § 1 Kodeksu cywilnego

Od kiedy Polkomtel Sp. z o.o. nalicza odsetki?

Odsetki są naliczane dla rachunków wystawionych po 15.11.2013, dla których upłynął termin płatności. Naliczanie odsetek uruchamiane jest pierwszego dnia po upływie terminu płatności wskazanego na rachunku.

Jaki jest wzór do wyliczenia odsetek?

Odsetki są naliczane za każdy dzień opóźnienia zgodnie z poniższym wzorem:
 

kwota zaległości x stawka
procentowa odsetek x liczba dni opóźnienia
liczba dni w roku (365 dni)

Wysokość odsetek została określona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych (Dz. U. z dnia 22 grudnia 2014 r. poz. 1858) i wynosi obecnie 6,5% w stosunku rocznym (stan na 18 marca 2020 r.).

Liczba dni opóźnienia jest liczona od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności, do dnia zaksięgowania kwoty (włącznie) na koncie bankowym Polkomtel Sp. z o.o. wskazanym na dokumencie finansowym (faktura, faktura korygująca, nota obciążeniowa).