• Order

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w iPlus

Informacje ogólne
 1. Kto jest administratorem i jak się z nim skontaktować.

  POLKOMTEL sp. z o. o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować telefonicznie do Działu Obsługi Klienta (tel. 601102601), pisemnie na adres: Polkomtel sp. z o.o. - Reklamacje, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, pocztą elektroniczną na adres bok@plus.pl, a także pisemnie lub ustnie do protokołu w Punkcie sprzedaży (obsługi).

  Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować telefonicznie do Działu Obsługi Klienta (tel. 601102601), pisemnie na adres: Polkomtel sp. z o.o. - Reklamacje, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, pocztą elektroniczną na adres bok@plus.pl, a także pisemnie lub ustnie do protokołu w Punkcie sprzedaży (obsługi).

  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować: elektronicznie na adres iod@plus.pl lub pisemnie na ww. adres siedziby administratora z dopiskiem „Inspektor ochrony danych ”.

 2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zalogowania się do serwisu. Odmowa podania danych uniemożliwia zalogowanie się oraz korzystanie z serwisu.

  Dane osobowe są przetwarzane w celu: a) zapewnienia dostępu do serwisu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, b) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, c) realizacji prawnie uzasadnionych interesów POLKOMTEL lub strony trzeciej, takich jak: marketing, wykrywanie i eliminowanie nadużyć, cele wewnętrzne związane ze świadczeniem usług oraz prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym cele dowodowe, analityczne i statystyczne obejmujące także tworzenie modeli statystycznych - na podstawie art. 6 ust.1 lit f RODO.

 3. Komu dane osobowe będą przekazywane.

  Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne, organizacyjne i doradcze, innym podwykonawcom w zakresie obsługi klienta, naliczania opłat i obsługi płatności, marketingu, integratorom oraz podmiotom realizującym dodatkowe świadczenie w ramach usług o podwyższonej opłacie, podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa, spółkom z Grupy Polsat Plus.

  Dane osobowe mogą być przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy państwa/organizacje te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a ich kopie można uzyskać na wniosek złożony w sposób wskazany w pkt 1 powyżej.

 4. Jak długo dane osobowe będą przetwarzane.

  Dane osobowe będą przetwarzane do momentu usunięcia konta w serwisie, a następnie przez okres: a) przewidziany dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także z przepisów podatkowych i rachunkowych, b) przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych, a w przypadku zgody do czasu realizacji celu zgody lub jej odwołania, w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

 5. Jakie prawa przysługują w odniesieniu do danych osobowych.

  Przysługuje Pani/Panu prawo sprostowania danych, dostępu do danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych dostarczonych administratorowi. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

  W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody.

  Powyższe żądania i oświadczenia należy składać w sposób wskazany w pkt 1 powyżej.

 6. Gdzie można złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

  Gdzie można złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w serwisach i aplikacjach Polkomtel znajduje się w Polityce Prywatności.