• Order

Zmiany w cennikach usług telekomunikacyjnych od dnia 1 marca 2022 r.

19.01.2022r.

Zmiany w cennikach i regulaminach świadczenia usług telekomunikacyjnych dotyczących ofert na kartę od 1 marca 2022 r.

Poniższe zmiany dotyczą:

 • Cenników krajowych dla ofert na kartę (usługi przedpłacone) wskazanych w treści pisma,
 • Cennika połączeń międzynarodowych i w roamingu międzynarodowym (Na Kartę),
 • Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. – oferty Na Kartę,
 • Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. – Na Kartę,
 • Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. dla Abonentów 36.6
 • Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. dla Abonentów Simplus/Sami Swoi

Jeśli nie akceptują Państwo opisanych w tym liście zmian, to mają Państwo prawo wypowiedzenia umowy. Z tego tytułu nie zostaną naliczone żadne opłaty i kary umowne. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać złożone do dnia 1 marca 2022 r.

I.
Informujemy, że z dniem 1 marca 2022 r. nastąpi zmiana cenników krajowych dla następujących taryf:

Ja + Internet na Kartę, Nowy Plus Internet na Kartę, Plus Internet na Kartę, Plus na Kartę Więcej Do Wszystkich, Plus na Kartę Więcej w Plusie, Easy, Simplus, Ja + Na Kartę, PiszMów Dobowy, Plus na Kartę, Plus na Kartę Rok Ważności Konta, Prosto na Kartę, iPlus na Kartę, Team 7, Ja + Na Kartę I, Plus Elastyczna na Kartę, Plus na Kartę bez limitu, Plus na Kartę SMSy i Internet, 36.6, Sami Swoi, Twój Profil, Nowy Simplus.

Zmiany obejmują:

 1. podwyższenie opłaty za minutę połączenia:
Taryfa: Opis zmian: Obecna stawka Nowa stawka
Plus Elastyczna na Kartę, JA + Na Kartę I podwyższenie opłaty za minutę połączenia do abonentów krajowych operatorów telekomunikacyjnych (mobilnych i stacjonarnych) oraz abonentów dostawców korzystających z sieci telekomunikacyjnej tych operatorów 35 gr 39 gr
Prosto na Kartę 29 gr 35 gr
PiszMów Dobowy podwyższenie opłaty za minutę połączenia do abonentów lub użytkowników Polkomtel Sp. z o.o., T-Mobile Polska S.A., Orange Polska S.A. oraz do abonentów lub użytkowników dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tych operatorów oraz do abonentów lub użytkowników krajowych sieci stacjonarnych 35 gr 39 gr
Plus Internet na Kartę i Plus na Kartę podwyższenie opłaty za minutę połączenia do abonentów lub użytkowników Polkomtel Sp. z o.o., T-Mobile Polska S.A., Orange Polska S.A., Cyfrowego Polsatu S.A oraz do abonentów lub użytkowników krajowych sieci stacjonarnych 35 gr 39 gr
Nowy Plus Internet Na Kartę, JA + Internet Na Kartę, JA + Na Kartę, Plus na Kartę bez limitu, Plus na Kartę Więcej Do Wszystkich, Plus na Kartę Więcej w Plusie, Plus na Kartę Rok Ważności Konta, Plus na Kartę SMSy i Internet podwyższenie opłaty za minutę połączenia do abonentów lub użytkowników Polkomtel Sp. z o.o., T-Mobile Polska S.A., Orange Polska S.A., Cyfrowego Polsatu S.A., P4 Sp. z o.o., do abonentów lub użytkowników niewymienionych operatorów infrastrukturalnych oraz do abonentów lub użytkowników dostawców świadczących usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci tych operatorów i do abonentów lub użytkowników krajowych sieci stacjonarnych 35 gr 39 gr
Sami swoi podwyższenie opłaty za minutę połączenia do abonentów lub użytkowników krajowych sieci stacjonarnych Z VAT 24 gr (bez VAT 19 gr) Z VAT 39 gr (bez VAT 30 gr)
 1. podwyższenie opłaty za SMS:
Taryfa: Opis zmian: Obecna stawka Nowa stawka
Plus Elastyczna na Kartę, JA + Na Kartę I, JA + Na Kartę, Plus na Kartę bez limitu, Plus na Kartę Więcej Do Wszystkich, Plus na Kartę Więcej w Plusie, Plus na Kartę Rok Ważności Konta, Plus na Kartę, Simplus, Nowy Plus Internet Na Kartę, Plus Internet Na Kartę, JA + Internet Na Kartę, Plus na Kartę SMSy i Internet, 36.6, Twój Profil, iPlus, Easy, Team 7 podwyższenie opłaty za SMS do abonentów krajowych sieci komórkowych 20 gr 25 gr
Prosto na Kartę 29 gr 35 gr
PiszMów Dobowy podwyższenie opłaty za SMS do abonentów krajowych sieci komórkowych 20 gr 25 gr
podwyższenie opłaty za SMS do abonentów 36.6 20 gr 25 gr
Nowy Simplus podwyższenie opłaty za SMS do abonentów krajowych sieci komórkowych 15 gr,
16 gr,
18 gr
25 gr
 1. podwyższenie opłaty za MMS:
Taryfa: Zmiana: Obecna stawka Nowa stawka
Prosto na Kartę podwyższenie opłaty za MMS do abonentów krajowych sieci komórkowych 29 gr 35 gr
 1. podwyższenie opłaty za 1 MB:
Taryfa: Zmiana: Obecna stawka Nowa stawka
Prosto na Kartę podwyższenie opłaty za 1 MB 29 gr 35 gr
Sami Swoi podwyższenie opłaty za MMS do abonentów krajowych sieci komórkowych Z VAT 19 gr (bez VAT 15 gr) Z VAT 20 gr (bez VAT 16 gr)
 1. zapis dotyczący Okresu ważności dla usług przychodzących zawarty w tabeli „Zasilenie konta” (ostatni wers tabeli) dla wszystkich kolumn i kwot zasileń (w zakresie od 5zł do 500zł) ulega zmianie na poniższy:
  730 dni (17 520 godzin), liczony od upływu okresu ważności dla usług wychodzących, po wcześniejszym dokonaniu zasilenia.

 1. zapis dotyczący okresu karencji zostanie zmieniony na poniższy:
  Uwaga: Po dokonaniu zasilenia, okres karencji upływa w 730 dniu od chwili zakończenia okresu ważności dla usług wychodzących.

Wszystkie powyższe zmiany w cennikach wpływają również na podwyższenie ponoszonych przez Państwa opłat w roamingu wskazanych w Cenniku połączeń międzynarodowych i w roamingu międzynarodowym (Na Kartę).

We wskazanych wyżej cennikach dokonano również zmian redakcyjnych polegających na usunięciu postanowień już nieobowiązujących, wskutek wcześniejszych zmian cenników lub wskazaniu dat wejścia w życie zmian, które już zostały dokonane.

II.
Informujemy, że z dniem 1 marca 2022 r. nastąpi zmiana w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. – oferty Na Kartę, w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. – Na Kartę, w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. dla Abonentów 36.6 oraz Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. dla Abonentów Simplus/Sami Swoi.

W Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. – oferty Na Kartę, w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. – Na Kartę zmianie ulega § 1 pkt 22, który otrzymuje brzmienie:
22) Wartość konta - określona w złotych polskich kwota przeznaczona przez Abonenta Na Kartę na korzystanie z dostępnych dla Abonenta Na Kartę Usług lub zamieniona na rabat obniżający cenę za inne usługi lub towary świadczone/sprzedawane przez POLKOMTEL. Warunki zamiany Wartości konta na rabaty zostaną określone w odrębnych regulaminach świadczenia usług lub sprzedaży towarów,

W Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. – Na Kartę zmianie ulega § 1 pkt 1, który otrzymuje brzmienie:
1) Abonent Na Kartę – zwany również w Cennikach, w regulaminach promocji lub regulaminach Usług jako Abonent Simplus/Sami Swoi - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług i przy wykorzystaniu Karty SIM lub Telekarty lub w inny sposób określony przez POLKOMTEL uiszcza opłaty za Usługi, nie będąc stroną umowy zawartej na piśmie, z wyłączeniem niebędących konsumentami osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących podatnikami w rozumieniu art. 28a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, posiadających - w rozumieniu rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - siedzibę działalności gospodarczej, stałe miejsce prowadzenia działalności, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla którego Usługi mają zostać nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

W Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. dla Abonentów 36.6 zmianie ulega:
§ 1 pkt 1, który otrzymuje brzmienie:
1) Abonent 36.6 – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług i przy wykorzystaniu karty SIM lub telekarty lub w inny sposób określony przez POLKOMTEL uiszcza opłaty za usługi, nie będąc stroną umowy zawartej na piśmie, z wyłączeniem niebędących konsumentami osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących podatnikami w rozumieniu art. 28a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, posiadających - w rozumieniu rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - siedzibę działalności gospodarczej, stałe miejsce prowadzenia działalności, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla którego Usługi mają zostać nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
§ 1 pkt 26, który otrzymuje brzmienie:
26) Wartość konta - określona w złotych polskich kwota przeznaczona przez Abonenta 36.6 na korzystanie z dostępnych dla Abonenta 36.6 usług lub zamieniona na rabat obniżający cenę za inne usługi lub towary świadczone/sprzedawane przez POLKOMTEL. Warunki zamiany Wartości konta na rabaty zostaną określone w odrębnych regulaminach świadczenia usług lub sprzedaży towarów,

W Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. dla Abonentów Simplus/Sami Swoi zmianie ulega:
§ 1 pkt 1, który otrzymuje brzmienie:
1) Abonent Simplus/Sami Swoi – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług i przy wykorzystaniu karty SIM lub telekarty lub w inny sposób określony przez POLKOMTEL uiszcza opłaty za usługi, nie będąc stroną umowy zawartej na piśmie, z wyłączeniem niebędących konsumentami osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących podatnikami w rozumieniu art. 28a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, posiadających - w rozumieniu rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - siedzibę działalności gospodarczej, stałe miejsce prowadzenia działalności, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla którego Usługi mają zostać nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
§ 1 pkt 26, który otrzymuje brzmienie:
26) Wartość konta - określona w złotych polskich kwota przeznaczona przez Abonenta Simplus/Sami Swoi na korzystanie z dostępnych dla Abonenta Simplus/Sami Swoi usług lub zamieniona na rabat obniżający cenę za inne usługi lub towary świadczone/sprzedawane przez POLKOMTEL. Warunki zamiany Wartości konta na rabaty zostaną określone w odrębnych regulaminach świadczenia usług lub sprzedaży towarów,

Zmiany zostały zaznaczone kolorem w treści załączonych dokumentów.

Dokumenty uwzględniające wprowadzane zmiany:

Cenniki Plus na kartę