Podpis elektroniczny

! Jeżeli chciałbyś zweryfikować, czy korespondencja rzeczywiście została wysłana przez Plus, należy sprawdzić poprawność certyfikatu

Podpis cyfrowy:

- potwierdza tożsamość podpisującego oraz autentyczność
- gwarantuje bezpieczeństwo przesyłanej informacji

Jak sprawdzić podpis cyfrowy w poniżej
wymienionych programach pocztowych:

Microsoft Outlook

Sprawdzenie poprawności certyfikatu w programie pocztowym Microsoft Outlook odbywa się poprzez otwarcie wiadomości w górnym pasku i wybranie kolejno opcji: Plik > Właściwości > Zabezpieczenia lub kliknięcie w ikonę certyfikatu znajdującą się w nagłówku wiadomości. Po wybraniu przycisku Edytuj sprawdzamy następujące pozycje:

w zakładce "Ogólne" - doczego przeznaczony jest certyfikat, dla koog i przez kogo został wystawiony oraz termin jego ważności. Zobacz

w zakładce "Szczegóły" - czy występuje wartość "Odcisk palca". Zobacz

w zakładce "Ścieżka certyfikacji" - czy w ścieżce certyfikacji wystepuje plus.pl oraz czy certyfikat jest prawidłowy. Zobacz

Microsoft Outlook Express

Sprawdzenie poprawności certyfikatu w programie pocztowym Microsoft Outlook Express, odbywa się poprzez otwarcie wiadomości w górnym pasku i wybranie kolejno opcji: Plik > Właściwości > Zabezpieczenia > Certyfikaty lub poprzez kliknięcie w ikonę certyfikatu znajdującą się w nagłówku wiadomości. Po wybraniu przycisku sprawdzamy powyżej opisane pozycje.

Portal pocztowy - załącznik smime.p7s

W przypadku portali pocztowych lub programów pocztowych o ograniczonych funkcjonalnościach cyfrowo podpisana wiadomość jest prezentowana przez dołączenie do niej załącznika o nazwie: smime.p7s. Aby sprawdzić poprawność certyfikatu należy otworzyć załącznik smime.p7s i sprawdzić zawarte w nim informacje na temat wystawcy i odbiorcy Certyfikatu oraz porównać je z powyżej opisanymi przykładami.

Nasza elektroniczna korespondencja jest zabezpieczeona Certyfikatem wystawionym dla: plus.pl
Wystawionym przez: Cetrum Level IV CA

Hierarchia certyfikatu:
    Certum
       Certum Level IV CA
          plus.pl

Funkcjonalność zabezpieczenia korespondencji certyfikatem może być ograniczona w niektórych modelach aparatów.