Regulamin Usługi "Płatności Google Play w Plus"

 

wersja z dnia 14.01.2016 r.

§1
Postanowienia Ogólne

1.     Użyte w niniejszym Regulaminie definicje będą miały poniżej nadane znaczenie:  

§   Aplikacja Google Play – aplikacja oparta o oprogramowanie Android, która umożliwia zakup Treści Cyfrowych ze Sklepu Google Play. Aplikacja jest preinstalowana na Urządzeniach Mobilnych bądź może zostać pobrana ze Sklepu Google Play;

§   Sklep Google Play-serwis utworzony i zarządzany przez Googleza pośrednictwem strony: https://play.google.com/store bądź za pośrednictwem Aplikacji Google Play, w ramach którego oferowane są do sprzedaży bezpośredniej lub agencyjnej Treści Cyfrowe; 

§   Portfel Google – usługa świadczona przez Google Payment, umożliwiająca dokonywanie płatności za zakup Treści Cyfrowych, w tym Zakup In-App w Sklepie Google Play, zgodnie z „Warunkami korzystania z usługi" dostępnymi na stronie internetowej www.google.com/wallet;

§   Google – Google Ireland Limited z siedzibą w Gordon House, pod adresem  Barrow Street, Dublin 4, Irlandia;

§   Google Payment– Google Payment Limited, z siedzibą w Londynie pod adresem Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, London SW1W 9TQ, zarejestrowana w Anglii w Rejestrze Spółek pod numerem 05903713;

§   Treści Cyfrowe – wszelkie treści cyfrowe sprzedawane za pośrednictwem Sklepu Google Play, w szczególności gry, aplikacje mobilne, pliki muzyczne, książki elektroniczne, elektroniczne czasopisma, pliki wideo, z wyłączeniem Aplikacji Google Play;

§   Dostawca Treści– podmiot polski lub zagraniczny, który oferuje Treści Cyfrowe w Sklepie Google Play;

§   Polkomtel– Polkomtel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 4, 02-673 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000419430, kapitał zakładowy: 3 510 300 000 zł, NIP 527-10-37-727, REGON 011307968 - operator sieci Plus;

§   Abonent Polkomtel- abonent w rozumieniu RŚUT;

§   RŚUT – Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o. dla Abonentów (dla Umów/Aneksów zawartych przed 25.12.2014 r.) albo Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel sp. z o.o. – Abonament (dla Umów/Aneksów zawartychod 25.12.2014 r.);

§   Usługa – usługa "Płatności Google Play w Plus" umożliwiająca Abonentom Polkomtel dokonanie opłat za zakup Treści Cyfrowych w ramach usługi Portfel Google w Sklepie Google Play poprzez dopisanie należnej Dostawcy Treści opłaty za zakup Treści Cyfrowych do Rachunku Telefonicznego w Plus;

§   Urządzenie Mobilne – każde urządzenie wraz z kartą SIM/USIM wydaną przez Polkomtel, które jest wyprodukowane przez autoryzowanego producenta i spełnia wymagania opisane w dokumencie Android Compatibility Definition znajdującym się pod adresem http://source.android.com/compatibility oraz pomyślnie przeszło testy Android Compatibility Test Suite (CTS), a także posiada preinstalowaną Aplikację Google Play;

§   Użytkownik Usługi – Abonent Polkomtel korzystający z Usługi;

§   Zakup In-App – zakup Treści Cyfrowych dokonany z poziomu Aplikacji Google Play (w trakcie korzystania z Aplikacji Google Play), gdzie Treści Cyfrowe wykorzystywane są na lub przez Urządzenie Mobilne;

§   Zakup Mobilny – zakup Aplikacji Android w Sklepie Google Play lub Zakup In-App, dokonany z wykorzystaniem Urządzenia Mobilnego.

§   Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady świadczenia Usługi przez Polkomtel;

§   Ustawa - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

 

2.     Definicje „Rachunek Telefoniczny", „Okres Rozliczeniowy", należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w RŚUT.

3.     Usługa będzie świadczona przez Polkomtel od dnia 22.09.2014 r. do odwołania.

 

§ 2

Zawarcie umowy na korzystanie z Usługi

1.   Zawarcie z Polkomtel umowy o świadczenie Usługi następuje poprzez zarejestrowanie się Abonenta Polkomtel w Usłudze, zgodnie z postanowieniami § 4 niniejszego Regulaminu.

2.   Umowa sprzedaży/umowa licencyjna związana z zakupem Treści Cyfrowych zawierana jest przez Abonenta Polkomtel z Dostawcą Treści. Polkomtel nie jest sprzedawcą ani licencjodawcą Treści Cyfrowych (z zastrzeżeniem przypadków, w których Polkomtel występuje w roli Dostawcy Treści).

3.   Opłata za zakup Treści Cyfrowych dokonana przez Abonenta Polkomtel przekazywana jest przez Polkomtel do Google.

 

§3

Uprawnienie do korzystania z Usługi

1.    Do korzystania z Usługi uprawnieni są Abonenci Polkomtel, którzy co najmniej 3 miesiące przed skorzystaniem z Usługi zawarli z Polkomtel na piśmie umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus, oraz korzystają z Urządzenia Mobilnego i posiadają konto w usłudze Portfel Google.

2.    Usługa nie jest dostępna w przypadku, w którym:

a)     karta SIM/USIM, z wykorzystaniem której Użytkownik Usługi zamierza dokonać zakupu Treści Cyfrowych jest nieaktywna;

b)     usługi telekomunikacyjne świadczone na danym numerze MSISDN są zawieszone lub zablokowane;

c)     z powodu upływu terminu płatności Polkomtel zawiesił Abonentowi Polkomtel możliwość inicjowania usług lub zawiesił świadczenie wszelkich usług;

d)     Abonent Polkomtel dokonał blokady Usługi;

e)     została przekroczona maksymalna kwota dostępna na zakupy Treści Cyfrowych w danym Okresie Rozliczeniowym, o której mowa w ust. 4 poniżej.

3. Usługa może być ponownie udostępniona w przypadku:

a)     uregulowania przez Abonenta Polkomtel wszystkich należności. Za dzień dokonania zapłaty należności uważa się dzień uznania należności na rachunku bankowym Polkomtel;

b)     odblokowania Usługi przez Abonenta Polkomtel (w przypadku, o którym mowa w ust. 2 lit. d powyżej);

c)     w kolejnym Okresie Rozliczeniowym (w przypadku wskazanym w ust. 2 lit. e powyżej).

4.     Maksymalna kwota, którą Abonent Polkomtel może wykorzystać w ramach Usługi w danym Okresie Rozliczeniowym wynosi 150 PLN (Limit).

5.     Kwota, o której mowa powyżej, nie wlicza się do Limitu Kredytowego określanego zgodnie z RŚUT.

 

§4

Zasady korzystania z Usługi

1.     W celu skorzystania z Usługi Użytkownik Usługi zobowiązany jest dodać Usługę jako sposób uiszczania opłat w usłudze Portfel Google.

2.     Użytkownik Usługi zobowiązany jest do wyrażenia zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu poprzez wybranie odpowiedniej pozycji w toku dodawania Usługi do usługi Portfel Google oraz przy pierwszym zakupie Treści Cyfrowych, a w przypadku zmiany Regulaminu przed dokonaniem kolejnego zakupu Treści Cyfrowych, jak również w przypadku zmiany Urządzenia Mobilnego, karty SIM lub konta w usłudze Portfel Google.

3.     Dodanie Usługi jako sposobu płatności w usłudze Portfel Google wymaga pozostawania w zasięgu sieci telekomunikacyjnej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz dostępu do internetu (przy czym dostęp do internetu może być uzyskiwany za pośrednictwem sieci WiFi).

4.     Korzystanie z Usługi, po dodaniu jej do usługi Portfel Google możliwe jest również poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Użytkownik Usługi nie musi pozostawać w zasięgu sieci telekomunikacyjnej, lecz musi mieć dostęp do internetu (przy czym dostęp do internetu może być uzyskiwany za pośrednictwem sieci WiFi).

5.     Należności z tytułu zakupu Treści Cyfrowych za pośrednictwem Usługi dopisywane są do Rachunku Telefoniczny dotyczącego numeru MSISDN (numer telefoniczny Abonenta Polkomtel) przypisanego do karty SIM/USIM wykorzystanej w celu dokonania zakupu.

6.     Numer MSISDN przypisany do konta w usłudze Portfel Google może być inny niż numer MSISDN wykorzystany w celu dokonania zakupu.

7.     Użytkownik Usługi ma możliwość całkowitego zablokowania Usługi w następujący sposób:

a.     poprzez kontakt telefoniczny z Obsługą Klienta +48 601 102 601 (opłaty jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Abonent);

b.     wysyłając sms na numer 2601 (połączenie płatne) o treści: LIMITGP 0 dla osób indywidualnych lub  LIMITGP 0 haslo_abonenta dla firm

c.     w serwisie Plus Online pod adresem ebok.pl

d.     w punkcie sprzedaży sieci Plus

8.     Użytkownik Usługi ma możliwość określenia indywidualnego miesięcznego limitu, mniejszego od Maksymalnej kwoty (§3, pkt 4) w następujący sposób:

a.     poprzez kontakt telefoniczny z Obsługą Klienta +48 601 102 601 (opłaty jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Abonent),

b.     wysyłając sms na numer 2601 (połączenie płatne) o treści: ZABLOKUJGP kwota_limitu dla osób indywidualnych lub  ZABLOKUJGP haslo_abonenta kwota_limitu dla firm,

c.     w serwisie Plus Online pod adresem ebok.pl,

d.     w punkcie sprzedaży sieci Plus,

e.     przy czym kwota_limitu to dowolna wartość z przedziału 0 do 150  z dokładnością do dwóch miejsc po kropce np. 45.01 dla wartości czterdzieści pięć złotych 1 grosz

9.     Użytkownik Usługi ma możliwość odblokowania z korzystania z Usługi, w przypadku jej uprzedniego całkowitego zablokowania (§4, pkt7) w następujący sposób:

a.     poprzez kontakt telefoniczny z Obsługą Klienta +48 601 102 601 (opłaty jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Abonent);

b.     wysyłając sms na numer 2601 (połączenie płatne) o treści: ODBLOKUJGP dla osób indywidualnych lub ODBLOKUJGP haslo_abonenta dla firm

c.     w serwisie Plus Online pod adresem ebok.pl

d.     w punkcie sprzedaży sieci Plus

10.   Użytkownik Usługi ma możliwość sprawdzenia  aktualnego  założonego limitu w następujący sposób:

a.     poprzez kontakt telefoniczny z Obsługą Klienta p +48 601 102 601 (opłaty jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem  taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Abonent);

b.     wysyłając sms na numer 2601 (połączenie płatne) o treści: POKAZGP dla osób indywidualnych lub POKAZGP haslo_abonenta dla firm

c.     w serwisie Plus Online pod adresem ebok.pl

d.     w punkcie sprzedaży sieci Plus

11.   Użytkownik Usługi ma możliwość sprawdzenia  bieżącego użycia w następujący sposób:

a.     poprzez kontakt telefoniczny z Obsługą Klienta +48 601 102 601 (opłaty jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Abonent);

b.     wysyłając sms na numer  2580 (połączenie płatne) o treści: D

c.     w serwisie Plus Online pod adresem ebok.pl

d.     w punkcie sprzedaży sieci Plus

12.   Umowa o świadczenie Usługi zawierana jest w chwili akceptacji przez Abonenta Polkomtel Regulaminu. W celu wypowiedzenia Umowy o korzystanie z Usługi należy usunąć Usługę z listy sposobów uiszczania opłat w usłudze Portfel Google.

 

 

 

§ 5

Informacja o opłatach

1.     Informacja o dokonanych zakupach Treści Cyfrowych zawarta jest w Rachunku Telefoniczym, w części Dodatkowe Uznania i Obciążenia, wystawionym przez Polkomtel za Usługi świadczone na numerze MSISDN wykorzystanym do dokonania Zakupu Mobilnego.

2.     Użytkownik Usługi jest zobowiązany do zapłaty na numer rachunku bankowego Polkomtel oraz w terminie, który został podany w Rachunku Telefonicznym, całej należnej kwoty z tytułu zakupu Tresci Cyfrowych bez pomniejszenia o jakiekolwiek potrącenia z tytułu podatków.

3.     W przypadku dokonania przez Użytkownika Usługi zwrotu zakupionej w Sklepie Google Play Treści Cyfrowej, zgodnie z zasadami obowiązującymi w Sklepie Google Play, Polkomtel  zwróci Użytkownikowi Usługi należną opłatę najpóźniej w następnym cyklu rozliczeniowym licząc od dnia dokonania zwrotu.

4.     Polkomtel nie jest sprzedawcą ani licencjodawcą Treści Cyfrowych, a informacje o opłatach należnych z tytułu zakupu Treści Cyfrowych zawarte w Rachunku Telekomunikacyjnym nie stanowią elementu faktury w rozumieniu przepisów podatkowych i nie są dokumentem właściwym do rozliczeń podatkowych.

 

§ 6

Dane osobowe

1.     Polkomtel jest administratorem danych Abonentów Polkomtel w rozumieniu Ustawy.  

2.     Dane osobowe Abonentów Polkomtel przetwarzane są wyłącznie w celu świadczenia Usługi, w tym naliczania opłat za korzystanie z Usługi, rozpatrywania reklamacji oraz informowania o Usłudze oraz dla celów dowodowych, przez okres dochodzenia roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu świadczenia Usługi.

3.     Abonent Polkomtel ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

4.     Google oraz Google Payment są niezależnymi od Polkomtel administratorami danych.

5.     Google, Google Payment oraz Polkomtel udostępniają sobie wzajemnie dane Abonentów Polkomtel wyłącznie w związku ze świadczeniem Usługi (w tym dotyczące uprawnień do korzystania z Usługi, identyfikator Użytkownika nadany przez Polkomtel na potrzeby rozliczeń z Google i Google Payment, informacje dotyczące zwrotu uiszczonych opłat dokonywanych  przez Polkomtel na zlecenie Google na zasadach określonych w polityce refundacji Google).

 

§ 7

Odpowiedzialność, reklamacje, dodatkowe informacje

1.     Dostawcy Treści ponoszą odpowiedzialność za kompletność i aktualność udostępnianych informacji.

2.     Polkomtelnie rozpatruje reklamacji dotyczących Aplikacji Google Play i Treści Cyfrowych. Powinny one być kierowane doDostawcy TreściWszystkie reklamacje dotyczące świadczenia usług telekomunikacyjnych lub Usługi powinny być zgłaszane do Polkomtel na warunkach i w trybie określonym w RŚUT. a dodatkowo reklamacja powinna zawierać numer zamówienia podany w potwierdzenia skorzystania z Usługi, wysłanym na adres email Użytkownika Usługi przypisany do konta w usłudze Portfel Google przez Google;

3.     Polkomtel nie rozpatruje reklamacji dotyczących Treści Cyfrowych lub Aplikacji Google Play (w tym ich zawartości, jakości, zgodności ze specyfikacją), które powinny być kierowane do Dostawcy Treści.

4.     Dodatkowe informacje na temat Usługi można znaleźć na www.plus.pl lub kontaktując się bezpośrednio z Działem Obsługi Klienta pod numerem +48601102601  (opłaty jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Abonent), e-mail: bok@plus.pl

 

§ 8

Postanowienia końcowe

1.     Regulamin obowiązuje od dnia 19.12.2014 r. i jest ważny do odwołania.

2.     Polkomtel może zakończyć świadczenie Usługi i odwołać niniejszy Regulamin. Informacja o zakończeniu świadczenia Usługi zostanie opublikowana na stronie internetowej www.plus.pl z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni.

3.     Polkomtel może dokonać zmiany niniejszego  Regulaminu z następujących przyczyn:

a.     zmiana przepisów prawa lub usunięcie niedozwolonych postanowień umownych;

b.     zmiana funkcjonalności Usługi, w tym wynikająca ze względów technologicznych;

c.      zmiany wynikające ze względów bezpieczeństwa;

d.     konieczności dostosowania Usługi do zmian usługi Portfel Google lub Sklep Google Play;

e.     przeciwdziałanie nadużyciom związanym z korzystaniem z Usługi.

4.     Zmieniony Regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej www.plus.pl z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Użytkownicy Usługi zostaną powiadomieni o zmianach poprzez opublikowanie jednolitej treści Regulaminu przed dokonaniem kolejnego Zakupu Mobilnego (co będzie połączone z informacją o dokonanych zmianach).

5.     W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają postanowienia RŚUT.

6.     Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.plus.ploraz w siedzibie Polkomtel.